BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/69/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 20 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
Na podstawie art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.674, zm. Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

§ 2. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Powiatu Łomzyńskiego oraz dyrektorom szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2008.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik do Uchwały Nr XIII/69/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 20 grudnia 2007r.

REGULAMIN
w sprawie określenia stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
§ 1. Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie wiejskim oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców.
§ 2. 1.Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „ dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc „ z dołu” w wysokości:
1) 20 zł – dla 1 osoby,
2) 25 zł - dla 2 osób,
3) 30 zł - dla 3 osób,
4) 40 zł - dla 4 i więcej osób,
2.Do osób o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do 20 roku życia, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3.Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek.
4.Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5.Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
§ 3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
§ 4. Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Starosta Łomżyński, a nauczycielowi dyrektor szkoły.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 29 gru 2007 09:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1273 razy