BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/ 68/ 07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 20 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 184 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)– uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie na 2007 rok w dziale 854, rozdział 85410 „ Internaty i bursy szkolne” z „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” ustanowionym w załączniku Nr 9 pod l. p 2.2 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok poprzez zwiększenie w nim planu dochodów o 18.850 zł i zmniejszenie o 6.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 12. 850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 2.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/68/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.


Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok


1. Zmiany w planie „ Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zespołu Szkół w Marianowie w rozdziale 85410 po stronie dochodowej.

( w złotych)


Paragraf

Dochody Plan na 2007 rok wg stanu na dzień 28.09.2007 r. Plan z proponowanymi
zmianami na 2007 rok

Różnica

I. Stan funduszu obrotowego
na początek roku
23.200
23.200
0
II. Zwiększenia funduszu 0 0
III. Dochody ogółem 284.150 297.000 + 12.850

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze


30.000


25.000


- 5.000
0830 Wpływy z usług 247.150 266.000 +18.850
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5.000 5.000 0
0920 Pozostałe odsetki 2.000 1.000 - 1.000


2. Zmiany w planie „ Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zespołu Szkół w Marianowie w rozdziale 85410 po stronie wydatkowej.Paragraf

Wydatki Plan na 2007 rok wg stanu na dzień 28.09.2007 r. Plan z proponowanymi
zmianami na 2007 rok
Różnica
IV. Wydatki ogółem 285.350 298.200 + 12.850
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83.050 91.200 + 8.150
4220 Zakup środków żywności 164.000 167.000 + 3.000
4260 Zakup energii 18.000 19.000 + 1.000
4270 Zakup usług remontowych 9.000 9.000 0
4300 Zakup usług pozostałych 4.300 5.000 + 700
4430 Różne opłaty i składki 7.000 7.000 0
V Zmniejszenie funduszu 0 0
VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku
22.000
22.000
0


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/68/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.


Uzasadnienie zmian do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok objętych załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały.


Na pisemny wniosek Nr 3113/741/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie przedstawia się zaprojektowaną uchwałą zmiany w planie dochodów i wydatków na 2007 rok z „ Wydzielonego rachunku dochodów własnych” Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 854, rozdział 85410. Zainicjowano je twierdząc, że będą pobrane wyższe od planowanych dochody w kwocie 18.850 zł z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie Szkoły, a równocześnie uzyska się niższe od planowanych dochody w § 0750 i § 0920 o kwotę 6.000 zł. Z powyższego wynika, że zrealizuje się wyższe dochody na kwotę 12.850 zł.
Jednocześnie Dyrektor zaproponował wykorzystać te dochody ( wydatkować) we wskazanych kwotach i paragrafach jak w załączniku Nr 1 na zakup węgla i środków do utrzymania czystości, artykułów spożywczych oraz na opłacenie zobowiązania za energię elektryczną.
Powyższym zmianom w omawianym planie Zarząd Powiatu nie sprzeciwia się.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 29 gru 2007 09:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1189 razy