BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII /67 /07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 15.588.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 15.867.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 278.396 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych:

2.Przychody budżetu w wysokości 554.133 zł, rozchody w wysokości 278.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości - 134.000 zł,
2)celową w wysokości - 691.677 zł,
z przeznaczeniem na:
a)wydatki bieżące w działach 801 i 854 w kwocie - 351.677 zł,
(w tym 2.000 zł na nagrody Starosty dla nauczycieli)
b)wydatki inwestycyjne drogowe w kwocie - 300.000 zł,
c)sfinansowanie kosztów działań podjętych w
ramach zarządzania kryzysowego - 40.000 zł;§ 5

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
-przychody – 844.000 zł;
-wydatki – 844.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
-dochody – 30.000 zł;
-wydatki – 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7
1.Dotacje podmiotowe dla:
1)powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 300.000 zł,
2)działających na terenie powiatu niepublicznych
szkół ponadgimnazjalnych - 333.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2.Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.585.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody - 90.600 zł,
2)wydatki - 129.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)przychody - 530.000 zł,
2)wydatki - 647.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 500.000 zł;


§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 500.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę – 1.100.000 zł,
3)dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień:
a)w planie wydatków w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem jednak zwiększania w tym trybie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatków majątkowych;
b)w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 29 gru 2007 09:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1531 razy