BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 48 /07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 11 grudnia 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji wg stanu na 31 grudnia 2007 roku następujących składników aktywów i pasywów Starostwa Powiatowego w Łomży :
1.środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, tablic rejestracyjnych, dzienników budów – drogą spisu z natury,
2.środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należności, pożyczki - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu faktycznego i ewidencyjnego,
3.gruntów i innych nieruchomości będących w użytkowaniu u kontrahentów / np. w wieczystym użytkowaniu/ – drogą porównania i weryfikacji,

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam zespoły w składzie:
w zakresie wymienionym w § 1 pkt. 3
1.Pezowicz Henryka
2.Jałbrzykowska Anna
w zakresie wymienionym w § 1 pkt. 1, 2,
1.Popiołek Marianna
2.Głażewska Grażyna

§ 3

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 02.01.2008 r. - termin zakończenia i weryfikacji wyników inwentaryzacji - w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok.

§ 4

Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 12:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1433 razy