BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 listopada 2007 roku
w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” na prawach członka zwyczajnego.

§ 2

Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia stanowiący załącznik do uchwały.


§ 3

Wyznacza się Starostę Łomżyńskiego jako przedstawiciela powiatu łomżyńskiego w Stowarzyszeniu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 13:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1278 razy