BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/65/07RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, zm. Nr 160, poz.1343 z 2006 r., Nr 38,poz.261) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonej wyżej cytowanym
rozporządzeniem w kwocie 800 zł. (słownie: osiemset złotych).
2. Przyjmuje się w porozumieniu z pracodawcami jednostek organizacyjnych Powiatu
Łomżyńskiego oraz stosownie do ich możliwości finansowych wartość jednego
punktu w złotych dla:

1/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 4,00 zł. (słownie: cztery złote),
2/ Zarządu Dróg Powiatowych – 5,50 zł. (słownie: piec złotych pięćdziesiąt groszy),
3/ Powiatowego Urzędu Pracy – 4,50 zł ( słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy),
4/ Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Łomży- 5,00 zł. ( słownie: pięć złotych),
5/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem – 4,50
(słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy ),
6/ Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – 5,00 zł. (słownie: pięć złotych),
7/ Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży - 6,50 zł.
(słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy).


§ 2

Traci moc uchwała nr XIV/71/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 maja 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego zmieniona uchwałami: Nr III/19/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2003 r., Nr XIX/126/05 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 stycznia 2005 r., Nr VI/35/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr VIII/41/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 maja 2007 r.,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 13:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1527 razy