BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/62/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 3 i art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1
W planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok określonym załącznikiem Nr 12 do uchwały Nr III/111/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) zmniejsza się plan w § 2440 „Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 8 240 złotych,
2) tworzy się plan wydatków w § 6260 „Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 8 240 złotych.

§ 2

Uzasadnienie zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/62/07 Rady Powiatu Łomżyńskiegoz dnia 28 listopada 2007r.

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


Dnia 12.07.2007r. Muzeum Przyrody w Drozdowie podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji Nr 98/2007/Wn-50/EE-BS/D na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Przedsięwzięcie za kwotę 74 929 złotych, w tym dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 59 825 złotych, jest w trakcie realizacji.

Z uwagi na ważność przedsięwzięcia oraz niewystarczającą ilość środków finansowych, którymi dysponuje Muzeum (jako wkład własny) planuje się jego dofinansowanie kwotą 8 240 złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu:
1. zmniejsza się plan w § 2440 „Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 8 240 złotych, pierwotnie przeznaczoną dla Muzeum,
2. tworzy się w planie wydatków § 6260 „Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 8 240 złotych z przeznaczeniem dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.Przewodniczący Rady

Stefan PopiołekData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 13:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1393 razy