BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII /61/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 34 i art. 184 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) – uchwala się , co następuje:

§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej - „ogólnej” kwotę - 6.864 zł na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem – 19.230.372 zł;
- wydatki ogółem - 19.230.372 zł.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/61/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 listopada 2007 r.


Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok


I. Przeniesienie części rezerwy budżetowej „ogólnej” w kwocie 6.864 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92118 § 6220.
( w złotych)
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1. 758 Różne rozliczenia 0 6.864
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 6.864
4810 Rezerwy 0 6.864
2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.864
0
92118 Muzea 6.864 0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

6.864

0


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII /61/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2007 rok objętych załącznikiem Nr 1.

Ad I. Rozwiązanie części rezerwy budżetowej „ogólnej „ i powiększenie z tych środków planu wydatków w rozdziale 92118 § 6220

Dokonuje się zmniejszenia środków rezerwy „ ogólnej” w rozdziale 75818, § 4810 w kwocie 6.864 zł celem powiększenia o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 921, rozdział 92118, § 6220 na pokrycie udziału „własnego” przypadającego na sfinansowanie kosztów wykonywanego przez Muzeum Przyrody w Drozdowie zadania pn.” Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań edukacyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Planowany koszt zadania wynosi 74.929 zł z tego 59.825 zł sfinansowane zostanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś udział własny powiatu wynosi 15.104 zł z czego 8.240 zł pokryje Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zatem pozostałe 6.864 zł zabezpiecza się tą uchwałą ze środków własnych budżetu powiatu.

Przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej „ogólnej” na powyższy cel przynależy do kompetencji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 13:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1550 razy