BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/60/07Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 listopada 2007roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 34 i art. 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1 Zwiększa się :

1. Plan dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego o kwotę 505.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego o kwotę 87.463 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 2 Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.§ 3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.230.372 zł
- wydatki ogółem - 19.230.372 zł


§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/60/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 listopada 2007 r.


Zmiany w planie dochodów
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Dochody

L.p
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
758 Różne rozliczenia 467.441 0
1 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
467.441
0
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 467.441 0
2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

27.000

0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
27.000
0
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27.000 0
3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.200 0
85333 Powiatowe urzędy pracy 11.200 0
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

11.200

0
Razem X X 505.641 0
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/60/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 listopada 2007 r.
Zmiany w planie wydatków
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Wydatki


Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany (zł)
Zwiększenia Dysponent planu
1 600 Transport i łączność 27.000 Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
60014 Drogi publiczne powiatowe 27.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.000
2 750 Administracja publiczna 33.163 Starostwo Powiatowe w Łomży
75020 Starostwa powiatowe 33.163
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.163
3 801 Oświata i wychowanie 16.100 Zespół Szkół w Marianowie
80130 Szkoły zawodowe 16.100

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
16.100
4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.200 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

85333 Powiatowe urzędy pracy 11.200
4270 Zakup usług remontowych 11.200
Razem X X 87.463 0


Przewodniczący Rady Stefan Popiołek
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
objętych załącznikiem Nr 1 i 2
Po stronie dochodowej budżetu powiatu łomżyńskiego ( załącznik Nr 1)

Ad pkt 1. W dziale 758, rozdział 75802. § 2760 zwiększa się plan dochodów o kwotę
467.441 zł, bowiem pismem Ministra Finansów z 26 października 2007 roku, poinformowano iż przyznano Powiatowi Łomżyńskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej wymienioną kwotę na uzupełnienie dochodów Powiatu.
Ad pkt 2. W dziale 756, rozdział 75618, § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.000 zł na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 12 października 2007 roku. Wymienione we wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochody pozyskiwane są z opłat za zajęcie pasa drogowego, z których uchwałą budżetową wyznaczono plan w wysokości 21.500 zł. Rzeczywiście do dnia 31 października 2007 roku uzyskano ich już na kwotę – 49.843,25 zł, a plan po zaprojektowanym zwiększeniu wynosić będzie - 48.500 zł.
Ad pkt 3. Zwiększa się plan dochodów w dziale 853, rozdział 85333, § 2708 o kwotę 11.200 zł tytułem refundacji wynagrodzenia dwóch koordynatorów projektów SPORZL/1.2a/3/7/06 i SPORZL/1.3a/1/3/06, które są realizowane przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zwrotu kosztów wynagrodzeń dokonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bezpośrednio na rachunek dochodów powiatu.

Po stronie wydatkowej budżetu powiatu łomżyńskiego ( załącznik Nr 2)

Ad pkt 1. Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014, § 6060 o kwotę 27.000 zł na pokrycie części nakładów na nabycie maszyny drogowej – równiarki.
Ad pkt 2. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 33.163 zł na pokrywanie zobowiązań z tytułu zakupu tablic rejestracyjnych i innych kosztów związanych z pozyskiwaniem wpływów komunikacyjnych.
Ad pkt 3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801, rozdział 80130, § 4010 o kwotę 16.100 zł. Będzie ona w całości zabezpieczać finansowanie braków wskazanych przez Dyrektora Szkoły w piśmie z dnia 4 października 2007 roku na kwotę 105.950 zł. Bowiem pozostałość środków z rezerwy budżetowej „ oświatowej” wynoszącą 89.850 zł Zarząd Powiatu wykorzystał na uzupełnienie planu wydatków we wskazanych rozdziałach i paragrafach. Pismo ostatecznie potwierdzające wysokość braków na kwotę 16.100 zł Dyrektor Szkoły przedłożył w dniu 19 listopada 2007 roku.
Ad pkt 4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wystąpił z wnioskiem o pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego zaworu regulującego przepływ czynnika cieplnego na węźle cieplnym centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej. Zgodnie z pismem z dnia 14 listopada 2007 roku koszt robót stanowi kwotę 11.200 zł. Zapisami w załączniku Nr 2 pkt 4 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 11.200 zł w dziale 853, rozdział 85333, § 4270.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 12:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1475 razy