BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/59/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art.7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)oraz art. 167 ust 2 pkt 5 oraz art. 175 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) – uchwala się co następuje:


§ 1. Zmniejszyć rezerwę „ogólną” w dziale 758 „ Różne rozliczenia ” , rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 - „Rezerwy” o kwotę 2.000 złotych i zwiększyć wydatki o 2.000 złotych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750 „ Administracja Publiczna” , rozdział 75095 ” Pozostała działalność” , § 6300 –
„Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ”
i środki te przeznaczyć dla Powiatu Kwidzyńskiego dla wsparcia likwidacji szkód powstałych wskutek pożaru budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 gru 2007 09:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1460 razy