BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 39/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 listopada 2007 roku
w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych i sposobu postępowania w przypadkach jej naruszenia.

Na podstawie 34 ust.1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łomży stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wprowadzam instrukcję w sprawie ochrony danych osobowych i sposobu postępowania w przypadkach jej naruszenia w Starostwie Powiatowym w Łomży stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Na administratora bezpieczeństwa informacji wyznaczam Sekretarza Powiatu – Wiesława Jemielitego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 5

Tracą moc Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego Nr 9/99 i 10/99 z dnia 20 sierpnia 1999 r, Nr 13/01 z dnia 27 września 2001 r., Nr 28/02 z dnia 25 listopada 2002 r. i Nr 33/04 z dnia 29 października 2004 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lis 2007 11:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1519 razy