BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 38/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 22 października 2007 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji oraz odbioru wykonanej roboty
§1
Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)

powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Henryka Pezowicz - sekretarz
Anna Jałbrzykowska - członek
do przygotowania zamówienia, wyłonienia najkorzystniejszej oferty, odbioru prac z wykonania operatów szacunkowych:
a.) określających wartość gruntów położonych we wsi Ratowo Piotrowa, gmina Śniadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 104/18 o pow. 1,7138 ha, 110/3 o pow. 0,1510 ha, 114/23 o pow. 1,90 ha, 114/25 o pow. 0,28 ha, 114/27 o pow. 0,43 ha, 104/19 o pow. 0,2463 ha, 110/4 o pow. 0,6822 ha, 111/1 o pow. 0,48 ha, 112/1 o pow. 1,34 ha, 130/5 o pow. 0,1244 ha przeznaczonych do sprzedaży dla wieczystego użytkownika,
b.) określających wartość gruntów położonych we wsi Stare Ratowo, gmina Śniadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 218/5 o pow. 0,1297 ha, 218/10 o pow. 0,0053 ha przeznaczonych do sprzedaży dla wieczystego użytkownika,
c.) określających wartość udziału wynoszącego 1/6 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 93 o pow. 0,1255 ha, położona we wsi Piątnica Poduchowna, gmina Piątnica, przeznaczonego do sprzedaży dla współwłaścicieli.

§2
Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 38/07 z dnia 22 października 2007r.


REGULAMIN PRACY
Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 38/07 z dnia 22 października 2007r
1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2 Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (jednolity tekst, Dz. U. z 2006r Nr 164 poz.1163 z późn. zm.), zwanej
dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie
oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3 Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań
w pkt. 2.
1.4 Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5 Komisja zakończy działalność w dniu ostatecznego odbioru wykonanych prac.
2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz odbiór wykonanych prac dotyczących wykonania operatów szacunkowych:
2.1 określających wartość gruntów położonych we wsi Ratowo Piotrowa, gmina Śniadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 104/18 o pow. 1,7138 ha, 110/3 o pow. 0,1510 ha, 114/23 o pow. 1,90 ha, 114/25 o pow. 0,28 ha, 114/27 o pow. 0,43 ha, 104/19 o pow. 0,2463 ha, 110/4 o pow. 0,6822 ha, 111/1 o pow. 0,48 ha, 112/1 o pow. 1,34 ha, 130/5 o pow. 0,1244 ha przeznaczonych do sprzedaży dla wieczystego użytkownika,
2.2 określających wartość gruntów położonych we wsi Stare Ratowo, gmina Śniadowo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 218/5 o pow. 0,1297 ha, 218/10 o pow. 0,0053 ha przeznaczonych do sprzedaży dla wieczystego użytkownika,
2.3 określających wartość udziału wynoszącego 1/6 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 93 o pow. 0,1255 ha, położona we wsi Piątnica Poduchowna, gmina Piątnica, przeznaczonego do sprzedaży dla współwłaścicieli
3.Otwarcie ofert.
3.1Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2 Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej,
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po
wyznaczonym terminie,
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących
na próbę naruszenia ich tajemnicy.
3.3 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
- nazwę i adres oferenta;
- cenę oferty.
4.Ocena złożonych ofert.
4.1 W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach publicznych i zapytaniu o cenę.
4.2 Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.
4.3Komisja sporządzi protokół z odbioru zamówionych i wykonanych prac.


Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lis 2007 11:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1451 razy