BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 28/63/ 07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 października 2007 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) i w związku z § 3 pkt. 7 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się, co następuje:

§1

1.Umieścić w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, położoną we wsi Tarnowo, gmina Miastkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 533/1 o pow. 0,0290 ha..
2.Wykaz o którym mowa w pkt. 1 podać do publicznej wiadomości zgodnie z art. 35 ust.1 w/w ustawy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 15:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1326 razy