BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/57/ 07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 października 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa mienia Powiatu Łomżyńskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, Dz. U. 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 3 pkt. 5 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwałą Nr IV/16/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 07 lutego 2007r.w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia, uchwala się, co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej
nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w Marianowie,
gmina Piątnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 3/4 o pow. 4,3317 ha, 6/13
o pow. 0,0095 ha, 6/14 o pow. 2,8506 ha, 8 o pow. 1,8881 ha, 23 o pow. 3,9486 ha, 3/18 o
pow. 0,0809 ha, 3/27 o pow. 0,1728 ha, 3/125 o pow. 0,0367 ha, 3/126 o pow. 0,0595 ha, 6/1 o
pow. 2,3087 ha, 6/3 o pow. 0,1147 ha, 6/5 o pow. 0,6714 ha, dla której jest urządzona w
Sądzie Rejonowym w Łomży księga wieczysta KW nr 48.796.
2. Przekazanie nieruchomości następuje w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie
oraz wykonywania dotychczasowych zadań wynikających z tytułu zarządzania tymi
nieruchomościami od 1 stycznia 2008r.
3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w cel, darowizna podlega odwołaniu.
4. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu który wyraził zgodę na jej
dokonanie.

§2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 paź 2007 12:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1503 razy