BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/56/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 października 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)oraz art. 34 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) _ – uchwala się co następuje:


§ 1. Zwiększa się plan wydatków z budżetu o kwotę – 297.440 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 1.


§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem - 18.065.103 zł
- Wydatki ogółem - 18.483.281 zł

§ 3. Źródło pokrycia deficytu budżetu wynoszącego kwotę 418.178 zł. – zgodną z danymi zawartymi w § 2 , stanowią środki nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawiera załącznik Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/56/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 października 2007 r.

Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok


Strona wydatkowa
( w złotych)
L.p. Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Wskazanie dysponenta planu
1. 801 Oświata i wychowanie, w tym: 59.375
Starostwo Powiatowe w Łomży
1.1 80120 Licea ogólnokształcące 40.294
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
40.294
1.2 80130 Szkoły zawodowe 19.081


Zespół Szkół w Marianowie
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2.314
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.599
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.778
4120 Składki na Fundusz Pracy 390
2. 852 Opieka społeczna w tym: 183.065

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
2.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
46.521
2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy j. s. t.

45.293
3110 Świadczenia społeczne 1.228
2.2 85204 Rodziny zastępcze 136.544
2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy j. s. t.

6.502
3110 Świadczenia społeczne 130.042
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
55.000
Starostwo Powiatowe w Łomży
92118 Muzea 55.000
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
55.000
Razem zwiększenia 1+2+3 297.440

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Powiatu Łomżyńskiego
Nr XI /56/07
z dnia 17 października 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2007 rok zgłoszonych przez zarząd Powiatu w formie projektu w/w uchwały

1.W dotychczasowych planach wydatków z budżetu powiatu zaangażowano nie wystarczające środki na pokrycie; dotacji ponadgimnazialnym szkołom niepublicznym; zobowiązań placowych i innych Zespołu Szkól w Marianowie; zobowiązań na rzecz rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych; współfinansowanie zobowiązań Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zaprojektowane zwiększenia planowanych wydatków zapewnić powinno sfinansowanie wymagalnych zobowiązań związanych z w/w zadaniami. (za wyjątkiem zaledwie cząstkowego pokrycia braków Z.Sz. w Marianowie, których jeszcze jednostka finalnie nie oszacowała; o ile nadal niezbędne do pokrycia w bieżącym roku wydatki Zespołu Szkół w Marianowie będą przewyższać 97.650 zł. – Zarząd w późniejszym terminie, a tym samym odrębnym „ projektem uchwały” przedłoży stosowne zmiany w budżecie), bowiem na braki do wysokości 97.650 zł. Zarząd zaangażuje całość środków rezerwy budżetowej „oświatowej”. Zwiększenie planu dotacji o 40.294 zł dla szkół niepublicznych ( do wysokości 144.814 zł) związane jest z przyrostem liczby uczniów w tych placówkach w ciągu 2007 roku.
Problem braku pokrycia w dotychczasowym planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo – wychowawcze na kwotę 46.521 zł. i w rozdziale 85204 – „ Rodziny zastępcze” na kwotę – 136.544 zł wskazał Dyrektor PCPR w Łomży w piśmie PCPR 3012-43/2007 z dnia 26 września 2007 roku . Nadmienić należy, że „niedobory” środków na finansowanie zobowiązań w w/w rozdziałach powiększyły się w ciągu roku ze względu na skierowanie „ nowych” dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz do rodzin zastępczych (orzeczeniami sądowymi bądź ośrodka adopcyjno- opiekuńczego).
Powiększona ze środków powiatu dotacja dla Muzeum Przyrody w Drozdowie w § 2480 w kwocie – 55.000 zł. zabezpieczy sfinansowanie kosztów wynagrodzeń.
2. Według danych objętych bilansem budżetu za 2006 rok – wielkość niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynosi – 450.134,99 zł. Powiększenie planu wydatków z budżetu niniejszą uchwałą 0 297.440 zł powoduje powiększenie deficytu budżetu do wysokości – 418.178 zł. Ma on w całości pokrycie w środkach nadwyżek z lat ubiegłych ( bo jest niższy od nich o 31.956,59 zł). W myśl art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – deficyt budżetu j. s. t. może być sfinansowany środkami nadwyżek budżetu z lat ubiegłych.
Zdecydowanie o zaprojektowanych przez Zarząd Powiatu zmianach przynależy do
kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 paź 2007 12:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1489 razy