BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 25/57/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 5 października 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstwie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn..zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 600 – „Transport i łaczność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 43.260 zł przeznaczoną przez Gminę Wizna na pokrycie części kosztów ułożenia nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1964 B o długości 266 m od Bożejewa Nowego w kierunku do Taraskowa – w myśl porozumienia z dnia 21 września 2007 r. zawartego w tej sprawie pomiędzy Wójtem Gminy Wizna i Zarządem Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 43.260 zł, ze środków i na ten cel wymieniony powyżej w § 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 18.032.316 zł;
- Wydatki ogółem - 18.153.054 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 paź 2007 10:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1291 razy