BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/58/04 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO

z dnia: 3 lutego 2004 r.
w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół , dla których powiat łomzyński jest organem prowadzacym.
Na podstawie art.54 ust.7 w zwiazku z art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. nr 118, poz.1112, nr 137, poz.1304 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/80/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym zmienionej uchwałą nr II/13/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 grudnia 2002r. zmieniajacą uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2003r. nr 6, poz.198) wprowadza się następującą zmianę, w:
„§2 uchwały wyrazy: „ i obowiązuje do 31 grudnia 2003r. „ zastępuje się wyrazami :
„ i obowiązuje do 31 grudnia 2004 roku”.

§ 2. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od 1 stycznia 2004r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk KŁOSIŃSKIData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2004 07:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1665 razy