BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 33/07 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 2 października 2007 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych.
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

W zarządzeniu Nr 6/07 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie :

Wykorzystanie w podróży służbowej samochodu prywatnego możliwe jest wyłącznie za zgodą pracodawcy. Zwrot kosztów przejazdu następuje według stawki za 1 kilometr przebiegu ustalonej przez pracodawcę na poziomie 30% aktualnej stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
( Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) – stawka uzależniona jest od pojemności silnika.

2) Skreśla się § 7.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 paź 2007 12:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1586 razy