BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia harmonogramu przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361) zarządzam,co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam harmonogram przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Starostwa Powiatowego w Łomży według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Oceny kwalifikacyjne pracowników zostaną dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361).

§ 2

Zasady systemu oceny pracowników zawarte są w Regulaminie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Łomży stanowiącym załącznik
nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 wrz 2007 14:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1392 razy