BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/56/04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 3 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2014oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 13, art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806), art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627, z 2001r. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2002r. nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 784, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się “Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2014” oraz stanowiący jego integralną część “Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami”.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawiania co 2 lata raportu z wykonania programu określonego w § 1 uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk KŁOSIŃSKI
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2004 07:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1680 razy