BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/49/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm) - uchwala się, co następuje:§ 1 Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 193.263 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2 Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2

§ 3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 17.968.655 zł
- wydatki ogółem - 18.089.393 zł

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczacy zarządu"
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu :
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 22/49/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia28 sierpnia 2007 r
Zmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok


Dochody


Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 92.000 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 92.000 0,00
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami .samorządu. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 92.000 0,00
801 Oświata i wychowanie 1.263 0,00
80195 Pozostała działalność 1.263 0,00
2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
1.263
852 Pomoc społeczna 100.000 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 100.000 0,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100.000 0,00
Razem zmiany 193.263 0,00

WydatkiDział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 92.000 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 92.000 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92.000 0,00
801 Oświata i wychowanie 1.263
80195 Pozostała działalność 1.263
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.054
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184
4120 Składki na Fundusz pracy 25
852 Pomoc społeczna 100.000
85203 Ośrodki wsparcia 100.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100.000
Razem zmiany 193.263 0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 22/49/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Uzasadnienie dokonania zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok
w/w uchwała Zarządu Powiatu
Dochody
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dziale 600, rozdziale 60014 , § 6300 , w nawiązaniu do porozumienia zawartego w dniu 24 lipca 2007 roku z gminą Przytuły o kwotę 92.000 złotych z tytułu pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej .
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2007 roku Nr FS5-4135-39/20/07/687 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2007 roku zwiększa się dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2007 rok w dziale 801 , rozdziale 81095 § 2130. o kwotę 1.236 zł.
3. W oparciu o pismo FB.II.MD.3011-297/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2007 roku zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 100.000 złotych dziale 852 – „ Pomoc społeczna” , rozdziale 85203” Ośrodki wsparcia” § 2110 na część kosztów remontu niezbędnego dla utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z niedostatkami w stanie zdrowia psychicznego.

Wydatki
1. Zwiększa się wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600 , rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 92.000 złotych na pokrycie kosztów modernizacji dalszego odcinka nawierzchni brukowej drogi powiatowej nr 1825B na odc. Gardoty – granica powiatu o dł. 900 m gm. Przytuły. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nr ZDP/-1/343/07 z 20 sierpnia 2007 roku.

2. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan finansowy Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1.263 zł w tym: § 4010 – 1.054 zł; § 4110 – 184 zł; § 4120 – 25 zł na zapłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodnych od nich składek za przeprowadzenie ( poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego, stosownie do pisma w przedmiotowej sprawie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.BB.3011-315/07 z dnia 24 sierpnia 2007 roku

3. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w dziale 852, rozdziale 85203 § 2820 o kwotę 100.000 złotych na sfinansowanie kosztów wyżej wymienionego remontu .
Wymienione zmiany zgodne są z decyzją Wojewody Podlaskiego wyrażoną w w/w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 lipca 2007 r nr FB.II.MD.3011-297/07
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sie 2007 10:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1506 razy