BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 21/42/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 9 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 20.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 20.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 17. 775.392 zł
- wydatki ogółem - 17.896.130 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu
1.Marek Dworakowski

2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński

4.Alfred Szymański


Załącznik nr 1
do uchwały nr 21/42/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2007 rokuZmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok

Dochody


Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiana ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
710 Działalność usługowa 20.000 20.000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne) 20.000 x
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
20.000
x
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne x 20.000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 424 x
85334 Pomoc dla repatriantów 424 x
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
424 x
Razem zmiany 20.424 20.000


Wydatki


Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiana ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
710 Działalność usługowa 20.000 20.000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne) 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 424
85334 Pomoc dla repatriantów 424
3110 Świadczenia społeczne 424
Razem zmiany 20.424 20.000Przewodniczący Zarządu

Krzysztof KozickiZałącznik nr 2
do uchwały nr 21/42/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2007 roku


Uzasadnienie dokonania zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok w/w uchwałą Zarządu Powiatu

Dochody

W oparciu o pismo Nr FB.II MD.3011-283/07 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 lipca 2007 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 20.424 zł oraz zmniejsza się go o 20.000 zł, a mianowicie:
- w rozdziale 71013 § 2110 powiększa się o 20.000 zł plan dotacji na wykonanie prac modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków a zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 71014 § 2110 o tą samą kwotę tj. o 20.000 zł i
- w rozdziale 85334 § 2110 zwiększa się plan dotacji o kwotę 424 zł na zwrot części kosztów ponoszonych na aktywizację zawodową repatrianta „F.S”.

Wydatki

W dziale 710 dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży po 20.000 zł, tj. zwiększa się je w rozdziale 71013 § 4300 o 20.000 zł oraz zmniejsza się je w rozdziale 71014 § 4300 o 20.000 zł.
Ponadto zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 853 w rozdziale 85334 § 3110 , o kwotę 424 zł na aktywizację zawodową w/w repatrianta.
Wprowadzone zmiany są zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego wyrażoną w w/w. piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 lipca 2007 roku Nr FB.II.MD.3011-283/07.

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sie 2007 10:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1535 razy