BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 19/40/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 10 lipca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się rezerwę budżetową ogólną dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 15.000 zł i ze środków tych zwiększa się plan wydatków z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85333 – „Powiatowe Urzędy Pracy” § 4270 – „Zakup usług remontowych” o kwotę – 15.000 zł celem wykonania i opłacenia nieuwzględnionego w dotychczasowym planie finansowym remontu dachu i obróbek blacharskich budynku PUP w Łomży, zaleconego protokółem z dnia 2 maja 2007 roku okresowej kontroli stanu technicznego tego obiektu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 sie 2007 11:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1268 razy