BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 18/38/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 600 – „Transport i łaczność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę – 379.797 zł, w tym:
a) § 2710 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących” – 11.590 zł;
b) § 6300 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – 368.207 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę – 379.797 zł, w tym:
a) § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 11.590 zł,
b) § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 368.207 zł.

§ 3. Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej – „na wydatki inwestycyjne drogowe” dział 758, rozdział 75818 § 6800 kwotę – 60.000 zł do działu 600, rozdział 60014 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na pokrycie części kosztów modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 1825B, położonego między wsią Gardoty gm. Przytuły i granicą powiatu łomżyńskiego.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 17.774.968 zł;
- Wydatki ogółem - 17.895.706 zł.

§ 5. Uzasadnienie dokonaych zmian objętych § 1, 2 i 3 zawarto w Załączniku Nr 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 18/38/07
Zarządu Powiatu Łomżńskiego
z dnia 28 czerwca 2007 roku

Uzasadnie dokonanych zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok

1.Porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2007 roku pomiędzy Wójtem Gminy Piątnica i Zarządem Powiatu Łomżyńskiego ustalono m. innymi, że na koszty remontów nawierzchni gruntowej dróg powiatowych: Nr 1917B i Nr 1915B na odcinku Budy-Mikołajka, Gmina Piątnica udzieli pomocy finansowej w kwocie – 11.590 zł na zakup niezbędnych materiałów. Zapisy § 1a i § 2a uchwały uwzględniają odpowiednio wymienione porozumienie.
2.Zwiększenie dochodów budżetu w zapisach § 1b oraz wydatków w zapisach § 2b uchwały o kwoty – 368.207 zł uwzględnia:
a) 83.848,16 zł pomocy finansowej z budżetu gm. Łomża na modernizację drogi powiatowej Nr 1943B na odcinku Wygoda – Bacze Suche (§ 5 porozumienia z dnia 3 listopada 2006 r.);
b) 61.040,26 zł pomocy finansowej z budżetu gm. Wizna na modernizację odcinka drogi powiatowej Nr 1964B pomiędzy Bożejewem Nowym a Taraskowem (§ 4 porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r.);
c) 53.318,18 zł pomocy finansowej z budżetu gm. Jedwabne na modernizację odcinków drogi powiatowej Nr 1925B przez wieś Makowskie i za wsią Grądy Małe (§ 4 porozumienia z 11 kwietnia 2007 r.);
d) 170.000,00 zł pomocy finansowej z budżetu gm. Przytuły na modernizację drogi powiatowej Nr 1825B od wsi Gardoty gm. Przytuły do granicy powiatu łomżyńskiego (§ 2 pkt 1 porozumienia z 18 czerwca 2007 r.).
3.Zaangażowanie 60.000 zł przez powiat z własnych środków na część kosztów modernizacji drogi wym. pod lit. 2d – zapisane zostało w § 3 pkt 1 porozumienia z 18 czerwca 2007 r. z Wójtem Gminy Przytuły. Przeto treścią § 3 uchwały zapewni się zrealizowanie tego elementu porozumienia.
4.Uchwała niniejsza nie narusza deficytu budżetu wynoszącego według danych wskazanych w § 4 – 120.738 zł, a ustalonego w tej wysokości uchwałą Nr V/29/07 Rady Powiatu z dnia 3 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.


Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lip 2007 07:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1397 razy