BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/37/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2007 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z póżn. zm.) oraz art.32,ust 2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn..zm.) w związku z załącznikami Nr 1 i 2 uchwały Nr 4/8/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2.upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
dokonano wyboru ofert:


1.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PREFBET” w Śniadowie w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo - dofinansowanie organizacji zgrupowania sportowego (lekkoatletycznego) w Szklarskiej Porębie w kwocie 1 tys. złotych

2.Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Pątnicy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków - dofinansowanie zabiegu odnowienia zabytkowej monstrancji pochodzącej z 1720r. w związku z obchodami 600 – lecia powstania Parafii w kwocie 2 tys. złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
MarekDworakowski
Mieczysław Chojnowski
HenrykKłosiński
Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 cze 2007 11:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1238 razy