BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/42/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 maja 2007 roku
w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok i 2008 na realizację projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006
Na podstawie art. 12 pkt 4,5 i 8e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.; zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji w okresie 01.09.2007 – 30.04.2008 zadanie pod nazwą„Tworzenie Wspólnych Standardów Międzynarodowych – uruchomienie Powiatowego Centrum Obsługi Kontaktów Transgranicznych” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006, Priorytet 2 „Rozwój Kapitału Ludzkiego i Instytucjonalnych Form Współpracy Transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach UE”, Działanie 2.1.: „Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego”.

§ 2

Ustala się limit wydatków na w/w zadanie w latach 2007 – 2008:
a)kwota 59.146,32 zł – wkład własny powiatu,
b)kwota 177.438,94 zł – zabezpieczenie środków z budżetu powiatu na pokrycie kosztów zadania,
c)kwota 177.438,94 zł – refundacja kosztów zadania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W roku 2007 zakres finansowy prac związanych z realizacją projektu wyniesie 113.020,19 zł.
W roku 2008 zakres finansowy prac związanych z realizacją projektu wyniesie 123.565,07 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

STEFAN POPIOŁEK
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2007 08:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1448 razy