BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII /41/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 maja 2007 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, zm. Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XIV/71/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 maja 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego zmienionej uchwałami: Nr III/19/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2003 r., Nr XIX/126/05 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Zarządu Dróg Powiatowych - 4,50 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy),”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady
STEFAN POPIOŁEK


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2007 08:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1459 razy