BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 14/29/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 maja 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR 14/29/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę – 5.820,00 zł w tym:
1) w dziale 750, rozdział 75053 – „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” § 2330 – „Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 2.000,00 zł – przyznaną Powiatowi Łomżyńskiemu umową R/P Nr 7/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
2) w dziale 853, rozdział 85334 – „Pomoc dla repatriantów” § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 3.820,00 zł – przyznaną pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-128/07 z dnia 24 kwietnia 2007 roku na zwrot części kosztów pracodawcom zatrudniającym repatriantów „J.S.” i „F.S.” w ramach aktywizacji zawodowej.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę – 5.820,00 zł, z tego:
1) w dziale 750, rozdział 75053 w planie finansowym wydatków Starostwa ze środków dotacji i na cel wymieniony w § 1 pkt. 1, o kwotę – 2.000,00 zł, w tym w:
- § 3030 – „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 1.670,00 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 280,00 zł;
- § 4740 – „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” – 50,00 zł;
2) w dziale 853, rozdział 85334 § 3110 – „Świadczenia społeczne” o kwotę – 3.820,00 zł w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ze środków i na cel wymieniony w § 1 pkt. 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 17.030.329,00 zł;
- Wydatki ogółem - 17.151.067,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 maj 2007 08:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1212 razy