BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 14/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji i nadania regulaminu pracy komisji w celu przygotowania i kontroli wykonania zamówienia publicznego.

§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami ).

powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Bogdan Długołęcki - członek
Urszula Brożyna - członek
Anna Jałbrzykowska - członek
Marian Woronkin - członek
której zadaniem będzie:

1. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków gminy Przytuły w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 – nr 2003/005-710.04.05 – Modernizacja i budowa baz danych dla Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową.
2. Kontroli prawidłowości wykonania zleconych prac oraz merytoryczny nadzór nad całokształtem realizacji zawartej umowy na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 14/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kontroli
i nadzoru nad realizacją zawartej umowy.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 14/07 z dnia
19 kwietnia 2007r
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.4.Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru prac określonej w zawartej umowie.
2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Przytuły w oparciu o rezultaty projektu Phare
2003 – nr 2003/005-710.04.05 – Modernizacja i budowa baz danych dla Systemu
Identyfikacji Działek Rolnych LPIS w tym opracowanie postaci wektorowej danych
graficznych z integracją z częścią opisową.
2.1Otwarcie ofert.
2.1.1Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.1.2Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
-oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.2.1.3Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu czy złożone oferty spełniają wymogi określone w punkcie IX SIWZ
3.Ocena złożonych ofert.
3.1W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach publicznych i SIWZ.
3.2 Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Komisja przeprowadzi kontrolę prawidłowości wykonania prac określonych z zawartej umowie.
4.1 Komisja sporządzi protokół z wykonanych kontroli przedłożonych do odbioru
prac geodezyjnych

Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 kwi 2007 09:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1387 razy