BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 12/24/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę – 7.343,00, z tego :
a) w dziale 751, rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, § 2110” Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej orza inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 4.743,00 zł;
b) w dziale 852, rozdział 85218 – „ Powiatowe centra pomocy rodzinie” § 2130 – „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę – 2.600,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę - 7.343,00 zł w tym:
a) w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 751, rozdział 75109 o kwotę – 4.743,00 zł, z czego na sfinansowanie wydatków:
§ 3030 „ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” - 1.870,00 zł;
§ 4110 „ Skladki na ubezpieczenia społeczne” - 140,00 zł
§ 4120 „ Składki na Fundusz Pracy” - 20,00 zł;
§ 4170” Wynagrodzenia bezosobowe” - 1.408,00 zł;
§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia" - 405,00 zł;
§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” - 500,00 zł;
§ 4410 „ Podróże krajowe słuzbowe” - 400,00 zł;
b) plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 852, rozdział 85218 § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę – 2.600,00 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 17.015.119,00 zł
- Wydatki ogółem - 17.135.857,00 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiZałącznik Nr 1
do uchwały Nr 12/24/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Uzasadnienie
zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok dokonanych w/w uchwałą


1. Pismem nr DŁM 0301 – 44-38/07 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 18 kwietnia 2007 roku została przyznana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 4.743,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 roku. Zgodnie z w/w pismem zwiększono dochody budżetu powiatu i wydatki zapisami § 1 lit. a i § 2 lit. a uchwały;
2. Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 6 kwietnia 2007 roku poinformował o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007. Związane z tą decyzją zmiany w budżecie powiatu ujęto w §1 lit.b i §2 lit. b uchwały.
3. Zmiany budżetu powiatu dokonane niniejszą uchwałą nie naruszają wielkości deficytu budżetu ustalonego uchwałą Nr V/29/07 Rady Powiatu z dnia 3 marca 2007 r. w wysokości - 120.738,00 zł.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 kwi 2007 09:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1253 razy