BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 14 marca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.
Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży- w Wydziale Komunikacji.

§ 2.Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1.Wiesław Jemielity - Przewodniczący Komisji,
2.Stanisław Snarski - Członek komisji,
3.Beata Korwek - Sekretarz Komisji

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:
1)do dnia 15 marca 2007 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze,
2)do dnia 29 marca 2007 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,
3)dnia 30 marca 2007 r. – rozpoczęcie pracy Komisji,
4)dnia 30 marca 2007 r. – ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
5)dnia 02 kwietnia 2007 r. - ogłoszenie o wynikach naboru.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki


Załącznik zarządzenia Nr 11/07
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 14 marca 2007 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ


1. Do zadań Komisji Konkursowej należy :
- decydowanie o dopuszczeniu kandydatów do konkursu na podstawie kryteriów doboru określonych w zarządzeniu Starosty o przeprowadzeniu konkursu,
- przeprowadzenie postępowania konkursowego.
2. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli jej posiedzenie odbywa się w obecności wszystkich jej członków.
3. Komisja w pierwszej kolejności przystępuje do rozpatrzenia złożonych ofert, odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych podanych w ogłoszeniu o konkursie oraz oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komisja zamieszcza w protokole listę ofert odrzuconych (nieważnych) wraz z uzasadnieniem.
4. W razie odmowy przez Komisję dopuszczenia kandydata do konkursu może on w terminie dwóch dni zwrócić się do Starosty o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.
Do czasu rozstrzygnięcia Komisja zawiesza postępowanie. Decyzja Starosty jest ostateczna.
5. Konkurs przeprowadza się, gdy wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta.
6. Dokumenty, zebrane informacje i opinie o każdym kandydacie nie mogą być udostępnione osobom spoza Komisji przed rozstrzygnięciem konkursu.
7. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
8. Po przeprowadzonych rozmowach Komisja wybiera kandydata na stanowisko zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
9. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów "za".
W przypadku równej ilości głosów "za" rozstrzygnięcie należy do
Przewodniczącego Komisji. Komisja pisemnie informuje każdego kandydata
o ostatecznej decyzji niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
10.W przypadku, gdy po rozpatrzeniu ofert Komisja zakwalifikuje do konkursu tylko jednego kandydata, wygrywa on konkurs pod warunkiem uzyskania, co
najmniej 50 % głosów "za " członków komisji uczestniczących w głosowaniu.
11.Komisja w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem może protokolarnie wprowadzić do niego zwykłą większością głosów poprawki
i uzupełnienia dotyczące usprawnienia jej pracy.
12.Komisja przedstawia Staroście nie więcej niż dwóch kandydatów na stanowisko
13.Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni jej członkowie.
1)określenie stanowiska, na który przeprowadzony był nabór oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
2)informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
3) uzasadnienie dokonanego naboru.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2007 12:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1510 razy
Ilość edycji: 1