BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/31/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 03 marca 2007 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz.1568, z 2004 nr 102, poz.1055 i nr 167, poz. 1759) na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży określający organizację i zasady jego funkcjonowania stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego nr V/21/99 z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, zmieniona uchwałami Rady Powiatu nr VIII/38/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. nr XVIII/91/2000 z dnia 14 listopada 2000 r., nr XXIV/116/01 z dnia 27 sierpnia 2001 r., nr XXVII/131/01 z dnia 31 grudnia 2001 r., nr III/17/03 z dnia 28 stycznia 2003 r, nr VI/36/03 z dnia 1 lipca 2003 r., nr VIII/46/03 z dnia 17 listopada 2003 r. i nr XXXVII/215/06 z dnia 6 września 2006 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży.


Przewodniczący Rady
Stefan PopiołekPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 mar 2007 11:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1450 razy