BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/20 /07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 07 lutego 2007 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
Na podstawie art.59 ust.1, 2 i 6 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 zm: nr 273,poz.2703, nr 281, poz.2781 z 2005r. nr17, poz.141, nr 94, poz.788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr 167, poz.1400, nr 249, poz.2104; z 2006r. nr 144, poz.1043, nr 208, poz.1532 i nr 227, poz.1658)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2007 roku Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Jedwabnem poprzez likwidację internatu funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole, po uprzednim dokonaniu następujacych czynności:
1)zawiadomieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora w tej sprawie ,
2)powiadomieniu rodziców uczniów korzystajacych z internatu o jego planowanej likwidacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lut 2007 11:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1498 razy