BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/14/07 RADY POWIATU ŁOMZYŃSKIEGO

z dnia: 07 lutego 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”, § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę – 60.435 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową „oświatową” w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę – 30.000 zł i środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”, § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 30.000 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatkowej i plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” o – 60.435 zł, w tym:
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 50.497 zł;
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 8.701 zł;
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy” – 1.237 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 16.956.778 zł;
- Wydaki ogółem - 17.136.891 zł, a
- Deficyt budżetowy pozostawia się bez zmian w wysokości – 180.113 zł.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załaczniku Nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr IV / 14 /07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
dnia 07 lutego 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2007 rok dokonanych wyżej wskazaną
uchwałą Rady Powiatu

1.Do uchwały budżetowej na 2007 rok włączona została wyjednana od Prezydenta Miasta Łomży (12 października 2006 r.) wstępna wielkość dotacji z budżetu m. Łomży w wysokości – 944.226 zł dla budżetu naszego powiatu na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (dotacja taka na 2006 rok wynosiła – 924.620 zł). Równocześnie Zarząd Powiatu II kadencji wystąpił z wnioskiem do Prezydenta m. Łomży o zwiększenie dotacji o kwotę – 60.435 zł (do kwoty – 1.004.661 zł) na skutki założonej podwyżki wynagrodzeń pracownikom PUP od 1 stycznia 2007 roku w granicach do 7 % (które oszacowano na łączną kwotę – 108.500 zł, a zatem na współfinasowanie ich ze środków m. Łomży wg. uzgodnionego udziału (55,7 %) przypadło – 60.435 zł).
Dopiero po kilkunastu dniach od uchwalenia w dniu 15 listopada 2006 r. projektu budżetu na 2007 rok przez Zarząd Powiatu II kadencji, postanowieniami aneksu z dnia 23 listopada 2006 roku zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Prezydentem m. Łomży uzupełniono porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów działalności PUP w Łomży i wskazano w nim, że m. Łomża udzieli z tego tytułu na 2007 rok Powiatowi Łomżyńskiemu dotacji w kwocie – 1.004.661 zł. W związku z czym zapisami § 1 i § 3 uchwały wprowadza się stosowne zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodowej i wydatkowej oraz w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
2.Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie pismem SR-718/2006 r. z 15 grudnia 2006 r. wystąpił do Starostwa o przyznanie zarządzanej przez niego jednostce budżetowej, środków na pilny zakup pieca centralnego ogrzewania, bo po wyłaczeniu z eksploatacji pieca (ze względu na duże przecieki) eksploatowanego od 1992 roku, w kotłowni działa jeden piec nabyty w 2002 roku. Tym piecem zapewnia się przeciętne parametry grzewcze o ile temperatura otoczenia nie spada poniżej – 5 do – 10 oC.
Zarząd Powiatu zaproponował przeznaczyć na zrealizowanie wnioskowanego przez Dyrektora zakupu pieca C.O. – cześć środków „rezerwy budżetowej – oświatowej” i wyraził to treścią § 2 uchwały.
Zdecydowanie o zaprojektowanych przez Zarząd Powiatu zmianach budżetu przynależy do kompetencji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady
Stefan PopiołekData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 lut 2007 09:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1487 razy