BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 6 /07 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 6 lutego 2007 roku
w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Środek transportu właściwy dla odbycia podróży służbowej określa pracodawca lub osoba z jego upoważnienia, zwani dalej pracodawcą, zlecająca wyjazd w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. W przypadku zmiany przez pracownika bez uzgodnienia z pracodawcą środka transportu pracodawca dokonuje zwrotu kosztów tylko do wysokości wynikającej z ceny przejazdu środkiem transportu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach na wniosek pracownika lub za zgodą pracodawcy, pracodawca może uwzględnić koszty przejazdu w wysokości faktycznie poniesionych w związku ze zmiana środka transportu.

§ 2

1. Zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu PKP, PKS następuje w wysokości ceny biletu.
2.Rozliczenie kosztów przejazdu odnosi się do wydatku rzeczywistego z uwzględnieniem ulg przysługujących pracownikowi bez względu na to z jakiego tytułu pracownikowi ta ulga przysługuje. Potwierdzeniem kosztów są bilety załączone do rozliczonej delegacji.
3.Pracownik powinien udać się do miejsca określonego w delegacji możliwie najtańszym środkiem transportu PKS (PKP bądź inny przewoźnik ) na danej trasie w określonym czasie.

§ 3

W przypadku braku możliwości przedłożenia biletu (zagubienia), itp. należy przedstawić odpowiednie oświadczenie wyjaśniające, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące danego dokumentu, tj. w szczególności cena biletu, miejsce podróży, data odbytej podróży.

§ 4

Wykorzystanie w podróży służbowej samochodu prywatnego możliwe jest wyłącznie za zgodą pracodawcy. Zwrot kosztów przejazdu następuje według stawki za 1 kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, jednak stawka ta nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm) - stawka uzależniona jest od pojemności silnika.


§ 5

W przypadku gdy podróż służbową odbywa kilka osób jednym samochodem prywatnym, koszty przejazdu rozlicza tylko jedna osoba tj. dysponent pojazdu z zastosowaniem stawki za 1 km przebiegu zgodnie z w/w. rozporządzeniem. Pozostałe osoby podróżujące tym samochodem mogą rozliczyć wyłącznie koszty związane z podróżą, np. diety jeżeli takie przysługują.

§ 6

Korzystający z prywatnego pojazdu zamieszcza na zleceniu wyjazdu / druk delegacji/ informacje zawierające co najmniej; numer rejestracyjny pojazdu, pojemność silnika, datę wyjazdu i cel., opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu oraz kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę.

§ 7

W sytuacjach uzasadnionych / poza zgubieniem biletu, itp./ może być dopuszczone za wyłączną zgodą pracodawcy, rozliczenie podróży służbowej bez przedstawiania biletu, gdy pracownik uzasadni konieczność i zasadność wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych/ np trudny dojazd do celu podróży, wyjazd większej liczby pracowników w tym samym celu i w to samo miejsce. Rozliczenie nastąpi po kosztach aktualnych stawek za 1 km przejazdu określonych przytoczonym rozporządzeniem.

§ 8

Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika winno być dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lut 2007 10:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2797 razy