BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 4/8/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 stycznia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz.1592 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego z zakresu:

1.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2.upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Kozicki

CzłonkowieZarządu:
Marek Dworakowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański
Mieczysław Chojnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/8/07
z dnia 12 stycznia 2007r.

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogłoszenie konkursu na rok 2007
Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z pózn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie następujących zadań należących do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :
1.Realizacja przedsięwzięć kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców. Środki publiczne na realizację zadania - 18 tys. PLN.
2.Obchody, uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Środki publiczne na realizację zadania - 2 tys. PLN.
3.Popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego realizowana przez stowarzyszenia społeczno-kulturalne i regionalne. Środki publiczne na realizację zadania - 4 tys. PLN.
4.Ochrona i konserwacja zabytków. Środki publiczne na realizację zadania - 2 tys. PLN.
adanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1)organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2)tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.
Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2007 r., godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 314.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.
Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1)realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w Konkursie,
2)oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3)wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4)oceną możliwości realizacji przez podmiot zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez kandydata.
Dotacje w powyższych kwotach na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
a) wsparcia zadania,
b) powierzenia wykonania zadania.

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr4/8/07 z dnia 12 stycznia 2007r,

KULTURA FIZYCZNA i SPORT
Ogłoszenie konkursu na rok 2007

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu powiatowego z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadanie, może być wykonywane w rożnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1.Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łomżyńskiego. Środki publiczne na realizację zadania - 18 tys. PLN.
2.Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych oraz sportu masowego. Środki publiczne na realizację zadania - 8 tys. PLN.
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Środki publiczne na realizację zadania - 1 tys. PLN.
Zadanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1)organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2)tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.
Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2007 r., godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 314.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.
Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1)realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w Konkursie,
2)oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3)wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4)oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez podmiot biorący udział w konkursie.
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie: a)wsparcia zadania,
b)powierzenia wykonania zadania. Dotacje na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sty 2007 14:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1493 razy