BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 1/07 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 5 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1 -3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2006r.Nr164 poz.1163 tekst jednolity z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję przetargową do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w następującym składzie:

1.Wojciech Dzierzgowski – przewodniczący,
2. Adam Urbanowski – sekretarz,
3. Zbigniew Kowalewski – członek.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.Starosta
Krzysztof KozickiZałącznik do Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego nr 1/07 z dnia 5 stycznia 2007r.


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 54/05
z dnia 20 grudnia 2005 roku
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn zm. ), zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu
4. Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia zadań określonych w ust. 7-13 regulaminu.
5. Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.
7. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych
Otwarcie ofert.
8. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w SIWZ
9. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
a) skład Komisji Przetargowej;
b) nazwy wykonawców dostaw, których oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie;
c) poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
d) oferty z okazaniem, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
10. Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
a) nazwę i adres wykonawcy dostaw;
b) cenę oferty;
11. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.
Ocena złożonych ofert.
12. W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w SIWZ i ustawie.
13. Komisja sporządzi protokół z otwarcia ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 sty 2007 15:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1301 razy