BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 22/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 września 2006 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
§ 1
Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:
- powołuję komisję w składzie:

Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Anna Jałbrzykowska - sekretarz
Henryka Pezowicz - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie:
-wymiany gruntów położonych na terenie wsi Uśnik gm. Śniadowo na pow. 7,13 ha dotyczącej 7 działek.
-wymiany gruntów położonych na terenie wsi Łuby Kurki gm. Miastkowo, dotyczącej 4 działek na pow.1,52 ha.
-wymiany gruntów położonych na terenie wsi Stare Bożejewo gm. Wizna na pow. 11,35 ha dotyczącej 7 działek.
-okazanie granic gruntów leśnych (celem przekazania dla Nadleśnictwa) 8 działek położonych w 5 wsiach na terenie czterech gmin.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Wojciech Kubrak

Załącznik do Zarządzenia Starosty

Nr 22 /06 z dnia 4 września 2006rREGULAMIN PRACY

Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 22/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.
2.Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :
a)wymiany gruntów położonych na terenie wsi Uśnik gm. Śniadowo na pow. 7,13 ha dotyczącej 7 działek.
b)wymiany gruntów położonych na terenie wsi Łuby Kurki gm. Miastkowo, dotyczącej 4 działek na pow.1,52 ha.
c)wymiany gruntów położonych na terenie wsi Stare Bożejewo gm. Wizna na pow. 11,35 ha dotyczącej 7 działek.
d)okazanie granic gruntów leśnych (celem przekazania dla Nadleśnictwa) 8 działek położonych w 5 wsiach na terenie czterech gmin.
3.Otwarcie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały złożone.

3.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
-nazwę i adres oferenta;
-cenę oferty.
3.4.Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania .
4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w zapytaniu o cenę.
4.2.Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.


Starosta
Wojciech Kubrak


........................................


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 wrz 2006 15:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1483 razy
Ilość edycji: 1