BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 116/242/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 8 września 2006 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
N podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 – „Pozostała działalność”, § 2120 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę – 184.948 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową „oświatową” w dziale 758, rozdział 75818 § 4810 – o kwotę – 9.735 zł oraz zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie w dziale 801, rozdział 80195 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o kwotę – 9.735 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan wydatków Zespołu Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie w dziale 801, rozdział 80195 § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o kwotę – 184.948 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem - 17.668.927 zł,
- Wydatki ogółem - 18.993.584 zł.

Zmiany te odpowiednio ujmują „rezultaty” czterech umów z dnia 17 sierpnia 2006 r. (dosłanych 29 sierpnia br.) zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem Łomżyńskim. Ustalono nimi m.innymi, że na zakup wskazanych w nich pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie o planowanej wartości ogółem – 194.683 zł Minister udziela powiatowi dofinansowania na kwotę ogółem – 184.948 zł, a różnicę na kwotę ogółem – 9.735 zł powiat sfinansowuje ze środków własnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6..Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Janina Mioduszewski
4. Edmund Stepnowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 wrz 2006 13:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1364 razy