BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 115/239/ 06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
N podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 40.812,00 zł. w tym:

1.w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 – „ Gospodarka gruntami nieruchomościami” , § 2110 „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 20.812,00 zł, na podstawie pism Wojewody Podlaskiego z dnia 7 sierpnia 2006 roku nr FB.II.BB.3011-219/06 i z dnia 11 sierpnia 2006 roku nr FB.II.MD.3011-284/06.

2.w dziale 710 – „Działalność usługowa” , rozdział 70015 – „ Nadzór budowlany”, § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę 20.000 zł. zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego dnia 11 sierpnia 2006 roku nr FB.II.MD.3011-284/06.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 40.812,00 zł. w tym:

1.w dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 – „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę – 20.812,00 z tego:
§ 4300 – „ Zakup usług pozostałych „ – 2.996,00 zł.
§ 4590 – „ Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” o – 17.565 zł.
§ 4580 – „ Pozostałe odsetki „ o – 251 zł.
na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Łomżyński nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe oraz na uzupełnienie planu dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (2.500 zł) w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży,
2.w dziale 710 – „ Działalność usługowa”, rozdział 71015 – „ Nadzór budowlany”,
§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.000 zł. w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerwy budżetowej ogólnej – dział 758, rozdział 75818 , § 4810
o kwotę – 38.000 złotych, a zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziele 750 – „ Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „ Starostwa powiatowe”, o kwotę 38.000 zł., w tym:
§ 4210 – „ Zakup materiałów i wyposażenia” - o kwotę 10.000 zł. na zakup krzeseł do sali konferencyjnej” i żaluzji na okna w tym pomieszczeniu;
§ 4270 – „ Zakup usług remontowych” - o kwotę 28.000 zł. na przebudowę chodnika przy budynku będącym siedzibą Starostwa.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem - 17.257.079 zł,
- Wydatki ogółem - 18.581.736 zł.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 6..Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Janina Mioduszewska
4. Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 14:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1665 razy