BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 113/234/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 lipca 2006 roku
w sprawie zmiany w regulaminach przyznawania stypendium finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa uczniom pochodzącym z terenów wiejskich , uczącym się w szkołach ponadgimazjalnych kończących się maturą , prowadzonych przez Powiat Łomżyński w ramach realizacji Projektów: „Miasto-wieś-równe szanse edukacyjne dzięki EFS III” o nr Z/2.20/II/2.2/77/06 i „Stypendia studenckie przepustką do życiowego sukcesu III” o nr Z/2.20/II/2.2/98/06 do Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjny poprzez programy stypendialne”


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt1, art. 12 pkt.4 i 10a, ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. W regulaminie przyznawania stypendium finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa uczniom pochodzącym z terenów wiejskich , uczącym się w szkołach ponadgimazjalnych kończących się maturą , prowadzonych przez Powiat Łomżyński w ramach realizacji Projektu „Miasto-wieś-równe szanse edukacyjne dzięki EFS III” o nr Z/2.20/II/2.2/77/06 § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o stypendium (tj. z 2005 r.) w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych tj. miesięcznie 504 zł netto lub 583 zł netto – gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku gdy rodzina (lub osoba ucząca się lub student samodzielny finansowo) utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu z tego gospodarstwa- dochód z 1 ha przeliczeniowego z 2004 r. (ostatni ogłoszony przez GUS), który wynosi rocznie 1626 zł.

2. W regulaminie przyznawania stypendium finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa studentom pochodzącym z terenów wiejskich , zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego, w ramach realizacji Projektu „Stypendia studenckie przepustką do życiowego sukcesu III” o nr Z/2.20/II/2.2/98/06 § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o stypendium (tj. z 2005 r.) w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych tj. miesięcznie 504 zł netto lub 583 zł netto – gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku gdy rodzina (lub osoba ucząca się lub student samodzielny finansowo) utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu z tego gospodarstwa- dochód z 1 ha przeliczeniowego z 2004 r. (ostatni ogłoszony przez GUS), który wynosi rocznie 1626 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:
Zbigniew Sokołowski
Grzegorz Fidura
Henryka Mioduszewska
Edmund Stepnowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 sie 2006 10:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1374 razy