BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 110/223/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 czerwca 2006 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 65 ust. 4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1


W regulaminie organizacyjnym Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały nr I/7/02 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2002r, zmienionym uchwałami nr 20/41/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. i Nr 82/164/05 z dnia 21 czerwca 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 2 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży zwany dalej „Zakładem”, prowadzi swoją działalność w formie gospodarstwa pomocniczego i wykonuje z upoważnienia Powiatu Łomżyńskiego obsługę budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w zakresie określonym w § 2 załącznika do Zarządzenia Nr 32/02 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2002 r, w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego – Starostwa Powiatowego w Łomży, a w szczególności, wykonuje administrowanie nieruchomością Powiatu Łomżyńskiego położoną w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27”.


2)§ 3 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Zakład działa na podstawie:

1.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104).
2.Uchwały Nr I/7/02 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego.
3.Zarządzenia Nr 32/02 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2002 r w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego – Starostwa Powiatowego w Łomży”.


3) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak


Członkowie Zarządu:
1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
3. Henryka Janina Mioduszewska
4. Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 cze 2006 11:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1501 razy