BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 109/220/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 maja 2003 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” § 2130 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę - 39.000 zł odpowiadającą odjęciu przez Wojewodę Podlaskiego, pismem FB.II.MD.3011-115/06 z 28 kwietnia 2006 r., uprzednio przyznanej na 2006 rok dotacji w wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej ze względu na spadek liczby pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę – 390.000 zł, w tym:
a) w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, § 2120 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 200.000 zł przyznane w ramach „mecenatu” przez Ministra Kultury pismem DSK/X/dec mec/021/06 z dnia 11 maja 2006 r. na realizację programu „Kultura nasza wspólna przestrzeń” przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży;
b) w rozdziale 92118 – „Muzea” § 2120 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 190.000 zł przyznane w ramach „mecenatu” przez Ministra Kultury pismem DSK/X/dec mec/021/06 z dnia 11 maja 2006 r. na realizację programu „Muzealne spotkania z przyrodą. Historia i sztuka” przez Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§ 3. Zmniejsza się wydatki z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 852, rozdział 85202 § 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę – 39.000 zł na skutek zmniejszenia dotacji wym. w § 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki z budżetu w planie finansowym Starostwa w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę – 390.000 zł, w tym:
a) w rozdziale 92109 § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 200.000 zł na realizację programu wym. w § 2 lit. a przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży;
b) w rozdziale 92118 § 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 190.000 zł na realizację programu wym. w § 2 lit. b przez Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 15.667.042 zł;
- Wydatki ogółem - 16.991.699 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Kubrak

Członkowie Zarządu:

1. Zbigniew Sokołowski
2. Grzegorz Fidura
2. Henryka Janina Mioduszewska
3. Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 maj 2006 12:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1516 razy