BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 20 kwietnia 2006 roku
w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Łomży.
Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, wyrażonymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Kodeksie Karnym, przypominam o konieczności pracy wyłączanie na legalnym oprogramowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

1)pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży mogą korzystać wyłącznie z oprogramowania, na które Starostwo posiada aktualne licencje i jest ono ujęte w „metrykach komputerów”,
2)pracownicy korzystający z oprogramowania zobowiązani są do podpisania porozumień, których integralną częścią są „metryki komputerów”, z wymienionym oprogramowaniem,
3)osobą odpowiedzialną za instalacje oprogramowania w Starostwie, jest Pan Zbigniew Gryglik - Informatyk. Instalacji mogą dokonywać wyłącznie osoby przez niego upoważnione,
4)wprowadza się w Starostwie centralizację zakupów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, za które odpowiedzialny jest Pan Zbigniew Gryglik,
5)do przechowywania oryginalnej dokumentacji licencyjnej wyznacza się zamknięte pomieszczenie, (sejf, szafa pancerna), do którego dostęp ma wyłącznie Pan Zbigniew Gryglik,
6)za właściwe przechowywanie oryginalnej dokumentacji licencyjnej używanego w Starostwie oprogramowania odpowiada Pan Zbigniew Gryglik,
7)zarządza się przeprowadzanie w Starostwie okresowych kontroli zgodności zainstalowanego oprogramowania z wymienionym w metryce,
8)osobą upoważnioną i odpowiedzialna za dokonywanie w Starostwie okresowych kontroli jest Pan Zbigniew Gryglik,
9)raz do roku może być zlecone wykonanie kontrolnego audytu legalności oprogramowania przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną,
10)pracownicy Starostwa, którzy dowiedzą się o jakichkolwiek niewłaściwych zastosowaniach oprogramowania lub dotyczącej go dokumentacji, mających miejsce w Starostwie, mają obowiązek powiadomić naczelnika swojego wydziału lub Pana Zbigniewa Gryglika.

§ 2
Nie przestrzeganie wyżej wymienionych ustaleń, ze względu na obowiązujące przepisy prawne może stanowić poważne naruszenie zasad porządku i dyscypliny pracy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Wojciech KubrakZasady zarządzania Oprogramowaniem
w Starostwie Powiatowym w Łomży

Starostwo Powiatowe w Łomży, docenia wagę legalnego i etycznego użytkowania oprogramowania i dołoży wszelkich starań aby umożliwić korzystanie z niego w sposób zgodny z prawem. Ten dokument jest drogowskazem dla pracowników firmy i został opracowany na podstawie najlepszych praktyk w zarządzaniu oprogramowaniem.
Opisuje większość standardowych sytuacji i pokazuje jak należy prawidłowo zarządzać oprogramowaniem. Nie można zagwarantować, że rozwiąże on wszystkie możliwe problemy, dlatego w sytuacjach wątpliwych odwołujemy się do etyki użytkowników.

I Korzystanie z Oprogramowania

Zasady korzystania z oprogramowania:

1.Starostwo Powiatowe w Łomży korzysta z oprogramowania komputerowego różnych producentów na podstawie licencji. Starostwo nie jest właścicielem tego oprogramowania, a jedynie uzyskało prawo do korzystania z niego wyłącznie na warunkach zawartych w umowach licencyjnych. Nie ma również prawa powielania oprogramowania, bez wyraźnej zgody producenta oprogramowania.
2.Wszyscy pracownicy mogą korzystać jedynie z oprogramowania, na które Starostwo posiada aktualne licencje.
3.Instalacji oprogramowania w Starostwie mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.
4.Pracownicy Starostwa nie mogą za pomocą komputerów firmowych pobierać z Internetu lub przesyłać nieautoryzowanego oprogramowania oraz innych „utworów” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r, Nr 80, poz. 904, ze zmianami), chronionych prawem autorskim (utwory muzyczne, filmy, gry komputerowe, itp.).
5.Każdy z pracowników zobowiązany jest do podpisania „metryki komputera”,
z wymienionym w niej oprogramowaniem, na które Starostwo posiada licencje,
a z którego Pracownik korzysta w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
6.Wszyscy pracownicy przyjmują do wiadomości informacje o konieczności pracy wyłącznie na oprogramowaniu wymienionym w „metryce komputera”.
7.Pracownicy nie mogą wnosić na teren zakładu pracy ani instalować na służbowych komputerach prywatnych kopii oprogramowania.
8.Pracownicy Starostwa mogą korzystać z Internetu oraz poczty e-meil wyłącznie w celach wykonywania obowiązków służbowych.
9.Zakupu oprogramowania w Starostwie mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione (wnioski o zakup oprogramowania pracownicy powinni zgłaszać do naczelników poszczególnych wydziałów).
10.Zgodnie z prawem polskim, osoby biorące udział w nielegalnym kopiowaniu oprogramowania mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i cywilnej, w tym do odpowiedzialności odszkodowawczej (z tytułu roszczeń cywilnych), ukarane grzywną, karą pozbawienia wolności (w ramach postępowania karnego), wobec tych osób zostaną również wyciągnięte konsekwencje służbowe.

II Nabywanie oprogramowania

Zasady nabywania oprogramowania:

1.Wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Łomży centralizację zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego.
2.Pracownicy nie mogą samodzielnie dokonywać zakupu oprogramowania.
3.W Starostwie obowiązuje wyłącznie pisemna forma wszelkich poleceń dotyczących zakupu oprogramowania.
4.Wszystkie zamówienia na oprogramowanie muszą być przekazywane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr „ORiK”.
5.Decyzję o zakupie nowego oprogramowania w Starostwie podejmuje Starosta Łomżyński.
6.Za realizację zakupu oprogramowania w Starostwie odpowiedzialny jest Informatyk Starostwa.
7.Starostwo dokonuje zakupów wyłącznie u dostawców autoryzowanych przez producentów oprogramowania.
8.Lista wiarygodnych dostawców znajduje się w Wydziale ORiK.

III Przechowywanie dokumentacji

Zasady przechowywania dokumentacji:

1.W Starostwie Powiatowym w Łomży przechowuje się kompletną dokumentację licencyjną - wszystkie atrybuty legalności oprogramowania, które towarzyszyły mu przy zakupie (załącznik - dokumentacja licencyjna oprogramowania).
2.Oryginalna dokumentacja licencyjna przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu (sejf, szafa pancerna).
3.Dokumentacja licencyjna, jako majątek firmy, powierzana jest na zasadzie odpowiedzialności materialnej.
4.Dostęp do oryginalnej dokumentacji ma wyłącznie osoba upoważniona - Informatyk.

IV Zarządzanie rejestrami sprzętu, oprogramowania i licencji oraz ich aktualizacja

Zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru sprzętu, oprogramowania i licencji:

1.W Starostwie Powiatowym w Łomży informacje o zasobach sprzętowych (stacje robocze, serwery i komputery przenośne), posiadanym i zainstalowanym oprogramowaniu oraz ilości posiadanych licencji, przechowywane są w rejestrze sprzętu, oprogramowania i licencji.
2.Rejestr prowadzony jest w formie: skonstruowanego w Excelu arkusza, bazy danych.
3.Aktualizacja rejestru dokonywana jest na bieżąco wyłącznie przez osobę upoważnioną Informatyka.

V Instalacja Oprogramowania

Zasady instalacji oprogramowania:

1.Osobą odpowiedzialną za instalacje oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Łomży jest Informatyk.
2.Instalacji mogą dokonywać wyłącznie osoby przez niego upoważnione.
3.Pobieranie i instalowanie oprogramowania z Internetu, dopuszcza się w Starostwie, wyłącznie w sytuacji, gdy licencja na to zezwala, a oprogramowanie jest niezbędne do wykonywania obowiązków pracowniczych. Mogą tego dokonywać wyłącznie osoby upoważnione.
4.Oprogramowanie może być instalowane jedynie z oryginalnych nośników znajdujących się w zasobach Starostwa.
5.Instalacji należy dokonywać wyłącznie zgodnie z ilością posiadanych przez Starostwo licencji.
6.W odniesieniu do aplikacji klient/serwer oraz aplikacji sieciowych, pracownicy Starostwa mogą używać oprogramowania wyłącznie na warunkach określonych w stosownej umowie licencyjnej na to oprogramowanie.
7.Oprogramowanie w wersjach testowych lub jakikolwiek inny sposób ograniczony umowami licencyjnymi może być użytkowane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jedynie przez osoby upoważnione w Starostwie.
8.Każdorazowa instalacja oprogramowania na komputerze musi mieć odzwierciedlenie na „metryce” konkretnej stacji roboczej oraz w „rejestrze sprzętu i oprogramowania”
9.Nie można dokonywać kopii oryginalnych nośników jeśli umowa licencyjna na to nie zezwala.

VI Okresowa inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji:

1.W Starostwie Powiatowym w Łomży ustanawia się wewnętrzny mechanizm kontroli zainstalowanego oprogramowania.
2.Raz w miesiącu Informatyk przeprowadza wyrywkowe, niezapowiedziane przeglądy zawartości służbowych komputerów ( 3 sztuk stacji roboczych).
3.Raz na kwartał Informatyk przeprowadza kontrole zgodności zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi przez Starostwo licencjami.
4.Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół.
5.Protokół z wnioskami przekazywany jest Staroście Łomżyńskiemu.
6.Raz do roku można zlecić wykonanie kontrolnego audytu legalności oprogramowania przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.
7.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie okresowych kontroli i sporządzanie z nich raportów jest Informatyk.

Załącznik - Dokumentacja licencyjna oprogramowania Microsoft

Łomża, dnia 20.04.2006 r.


Załącznik do zasad zarządzania oprogramowaniem.

Dokumentacja licencyjna oprogramowania Microsoft:


I. Oprogramowanie OEM – (Original Equipment Manufacturer)– kupowane z nowym komputerem.
1. Systemy operacyjne Microsoft Windows.
Dokumentacja licencji obejmuje:
a)Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA), jeśli była dostarczona w formie dokumentu papierowego;
b)Certyfikat Autentyczności (COA) – Certyfikaty Autentyczności systemów operacyjnych Windows powinny znajdować się na obudowie komputera (nie wolno usuwać ich ani przenosić na inny sprzęt);
c)Oryginalne nośniki;
d)Instrukcję obsługi (jeśli dołączona była do produktu);
e)Fakturę zakupu lub rachunek.

2. Aplikacje Microsoft Office
Dokumentacja licencji obejmuje:
a)Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA), jeśli była dostarczona w formie dokumentu papierowego;
b)Certyfikat Autentyczności (COA) – Certyfikat Autentyczności, nie musi być przytwierdzony do obudowy komputera, może znajdować się na opakowaniu dysku CD produktu;
c)Oryginalne nośniki;
d)Instrukcję obsługi (jeśli dołączona była do produktu);
e)Fakturę zakupu lub rachunek.

II. Produkt detaliczny (FPP- Full Packaged Produkt) - sprzedawany w pojedynczych egzemplarzach, zapakowany w pudełko.
Dokumentacja licencji obejmuje:
a)Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA) jeśli była dostarczona w formie wydruku;
b)Certyfikat Autentyczności (COA) – znajduje się na górnym grzbiecie pudełka;
c)Oryginalne nośniki (pokryte na całej powierzchni hologramem);
d)Podręczniki (o ile były dołączone);
e)Fakturę zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup.

IIII. Otwarta Licencja OPEN, SELEKT (w jej ramach nie można nabywać pełnych wersji systemów operacyjnych)
Dokumentacja licencji obejmuje:
a)Umowę Licencyjną;
b)Licencję z Certyfikatem Autentyczności;
c)Oryginalne nośniki (pokryte na całej powierzchni hologramem);
d)Fakturę zakupu.

IV. Oprogramowanie nabywane w wersji UPGRADE - (uaktualnienie)
Dokumentacja licencji obejmuje:
a)Pełną dokumentację towarzyszącą zakupowi uaktualnienia oprogramowania;
b)Komplet dokumentacji wszystkich wcześniejszych wersji oprogramowania, do których zakupiony upg jest uaktualnieniem.

V. Również w przypadku oprogramowania innych producentów, niż Microsoft, należy przechowywać kompletną dokumentacje jaka towarzyszyła mu przy zakupie:
a)Fakturę zakupu lub inny dokument potwierdzający nabycie oprogramowania;
b)Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania;
c)Oryginalne nośniki;
d)Podręczniki (o ile były dołączone);
e)Certyfikat Autentyczności o ile był dołączony).


Sposób dystrybucji systemów operacyjnych, aplikacji oraz oprogramowania serwerowego Microsoft nabywanego w wersji OEM:

1. System operacyjny Microsoft można nabyć wyłącznie z :
a)całkowicie zmontowanym systemem komputerowym (składającym się co najmniej z procesora, płyty głównej, dysku twardego, zasilacza i obudowy).

2. Aplikacje Microsoft i oprogramowanie serwerowe tylko z całkowicie zmontowanym systemem komputerowym.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 kwi 2006 13:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2045 razy
Ilość edycji: 1