BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 8/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 21 marca 2006 roku
w sprawie ustalenia regulaminu Starostwa Powiatowego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stosownie do § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Ustala się regulamin Starostwa Powiatowego w Łomży na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
§3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak
Załącznik do zarządzenia
Nr 8 /06 z dnia 21.03.2006
Starosty Łomżyńskiego


R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOMŻY
NA CZAS ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
I WOJNY.

R O Z D Z I A Ł I
Postanowienia ogólne


§1.
Regulamin Starostwa Powiatowego w Łomży na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, zwany dalej „regulaminem”, określa:
1). siedzibę urzędu i jego podstawowe funkcje;
2). strukturę organizacyjną urzędu;
3). zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych;
4). zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
5). ochronę informacji niejawnych;
6). organizację działalności kontrolnej w urzędzie;
7). przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg, wniosków i listów;
8). zasady planowania pracy w urzędzie;
9). zasady wykonywania funkcji kierowniczych w urzędzie;
10). zasady podpisywania aktów prawnych, decyzji i pism;
11). postanowienia końcowe.

§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1). staroście - należy przez to rozumieć starostę powiatu;
2). wydziałach - należy przez to rozumieć również komórki organizacyjne urzędu;
3). naczelnikach wydziałów - należy przez to rozumieć również kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których ustalono inny tytuł służbowy;
4). jednostkach podległych lub nadzorowanych przez starostę - należy przez to
rozumieć jednostki organizacyjne działające na terenie powiatu;
5).urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Łomży;
6). wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Podlaskiego;
7). PUW – należy przez to rozumieć Podlaski Urząd Wojewódzki.

§ 3.
Kompetencje starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny:
1).w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny urząd podlega staroście, który kieruje jego pracą przy pomocy zastępcy;
2). w razie nieobecności starosty jego funkcje wykonuje zastępca, a w przypadkunieobecności zastępcy – sekretarz powiatu;
3).zadaniem urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny jest zapewnienie realizacji zadań powierzonych staroście do wykonania zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wojewody;
4). do zadań urzędu należy także prowadzenie spraw należących do starosty, jako zwierzchnika jednostek, dla których jest organem założycielskim oraz podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
5). starosta, kieruje działalnością urzędu podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny na zasadzie jednoosobowego kierownictwa;
a) wydaje dyspozycje mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez wszystkie podległe mu jednostki organizacyjne;
b) organizuje wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez urząd oraz podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze, dla których jest organem założycielskim, a ponadto przez organizacje społeczne działające na swoim terenie;
c) rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do osobistej aprobaty.
6). do zakresu działania starosty-szefa obrony cywilnej powiatów, na administrowanym obszarze działania, należy:
a)dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b)opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
c)opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
d)organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
e)organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
h) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
i) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
j) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
k) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
l) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
m) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
n) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
o) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
p) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
q) inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
r) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
s) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
t) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
u) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
v) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
w) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
x) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
y) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
z) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

§ 4.

1.Zastępca wykonuje wyznaczone przez starostę zadania oraz pełni zastępstwo w razie jego nieobecności.
2.Zastępca wykonuje swoje czynności stosownie do ustalonego zakresu działania oraz przyznanych mu uprawnień w przedmiocie wydawania decyzji
i aprobaty spraw zapewniających sprawne funkcjonowanie urzędu, warunków jego działania, a także organizacji pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność
wszystkich komórek organizacyjnych.
3.Zastępca starosty odpowiada ponadto za obsadę kadrową urzędu na czas kryzysu, zagrożenia i wojny.
4.Niezależnie od problemowego podziału pracy do bezpośredniej aprobaty starosty, na czas wojny zastrzega się sprawy w zakresie:
2. a). wykonywania zadań obronnych na administrowanym przez siebie obszarze;
3.b). narodowego systemu reagowania kryzysowego;
4.c).planowania operacyjnego;
5.d). przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na
6. potrzeby obronne państwa;
7.e). uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru;
8.f). wnioskowania o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
9.g).przygotowania i przeprowadzania poboru;
10.h). reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
11.w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
12.i). korespondencji i meldunków kierowanych do wojewody;
13.j).sprawowania przez starostę funkcji szefa obrony cywilnej powiatu, w tym
dotyczące ewakuacji, akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym;
14.k). zatwierdzania organizacji i zasad działania urzędu oraz podległych staroście
15.zakładów pracy, przedsiębiorstw, instytucji i innych jednostek organizacyjnych
16.podporządkowanych na czas wojny;
17. l). nadzoru nad ochroną tajemnicy państwowej i służbowej.
§ 5.

Urząd jest aparatem pomocniczym starosty.


R O Z D Z I A Ł II
Siedziba urzędu i jego podstawowe funkcje


§ 6.

Urząd ma swoją stałą siedzibę w Łomży na ul. Szosa Zambrowska 1/27.
§ 7.
1.W celu zapewnienia warunków do działania starosty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przygotowuje się:
a). obiekt budowlany stanowiący stałą siedzibę Urzędu w Łomży, ul. Szosa
Zambrowska 1/27, zwane Dotychczasowym Miejscem Pracy /DMP/;
18. b). obiekt budowlany – Zespół Szkół w Marianowie zwane, Zapasowym Miejscem Pracy /ZMP/.
2.Starosta, wraz z niezbędną kadrą kierowniczą urzędu może wykonywać swoje funkcje w ZMP uzyskując wcześniej na zmianę miejsca zgodę wojewody.
3.W czasie wykonywania przez starostę swoich funkcji w DMP przygotowaniem urzędu do działania w ZMP kieruje jego zastępca.

§ 8.
Liczba etatów w komórkach organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny pozostaje w wyłącznej kompetencji starosty.
§ 9.
Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu ustalą szczegółowy podział wykonywanych czynności wśród pracowników zajmujących stanowiska pracy w podległych sobie komórkach.R O Z D Z I A Ł III
Struktura organizacyjna urzędu

§ 10.
1.Urząd w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny tak długo jak to możliwe, funkcjonować będzie z zachowaniem struktur organizacyjnych obowiązujących w czasie pokoju.
2.W razie potrzeby mogą być wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu.
3.Pracą urzędu na Dotychczasowym Miejscu Pracy i Zapasowym Miejscu Pracy, kieruje starosta lub jego zastępca.

§ 11.
W skład urzędu wchodzą następujące wydziały znakowane symbolem:
1.Wydział Organizacyjny i Kadr - „ORiK”.
2.Wydział Finansowy - „FN”.
3.Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji - „PRiK”.
4.Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - „ROŚB”.
5.Wydział Geodezji, Kartografii, Kastratu i Gospodarki Nieruchomościami
- „GN”.
6. Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia - „OKZ”.

§ 12.
1.W warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państw i wojny tworzy się samodzielne stanowisko do spraw pozamilitarnych przygotowań obronnych, bezpośrednio podległe staroście i jego zastępcy.
2.Stanowisko znakowane zostaje symbolem - „ZKiOC”.

R O Z D Z I A Ł IV
Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych

§ 13.
1. W zakresie spraw ogólno-obronnych:
a). realizowanie zadań wynikających z kompetencji starosty;
b). prowadzenie monitoringu sytuacji na administrowanym terenie;
c). przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby starosty;
d). sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych i nadzorowanych
jednostek organizacyjnych wg ustaleń obowiązujących w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
e). przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji, wytycznych i instrukcji
wydawanych poprzez starostę;
f). podejmowanie działań w zakresie utrzymania porządku publicznego,
zapobieganie sytuacjom kryzysowym i uczestniczenie w usuwaniu ich skutków;
g). utrzymywanie w stałej aktualności planu obsady personalnej wydziałów
i szczegółowego zakresu obowiązków poszczególnych pracowników
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny;
h). współuczestniczenie w utrzymaniu w stałej aktualności dokumentacji
dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w
powiecie;
i). wykonywanie zadań wynikających z bieżącej działalności urzędu w zakresie
spraw obronnych i obrony cywilnej wg kompetencji wydziałów;
j). opracowywanie projektu właściwej dla urzędu części programu mobilizacji
gospodarki w dziale dotyczącym zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności;
k). przygotowywanie danych do projektów planów realizacji zadań obronnych
w ramach wydatków na obronę i bezpieczeństwo państwa na terenie powiatu;
l). przygotowywanie oceny sytuacji gospodarczej powiatu wraz z wnioskami
wymagającymi decyzji starosty.
2. W zakresie obrony cywilnej:
a). współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego;
b). opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności planów zapewniających
realizację zadań zawartych w planie obrony cywilnej powiatu.
3. W zakresie nadzoru i kierownictwa nad jednostkami, dla których starosta pełni
funkcję organu założycielskiego podejmowanie przedsięwzięć związanych z
przekazaniem zadań w zakresie obronności, określanie zasad, trybu i terminów ich
wykonania oraz nadzorowanie ich realizacji.

R O Z D Z I A Ł V
Zadania komórek organizacyjnych urzędu

§ 14.
Wydział Organizacyjny i Kadr w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o:
19. 1). koordynowanie w jednostkach organizacyjnych dla których starosta pełni
funkcję organu założycielskiego oraz wszystkich innych jednostkach
działających na terenie powiatu bez względu na ich podporządkowanie
przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań obronnych w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
20. 2). organizowanie pośrednictwa pracy w zakresie uzupełniania stanów
etatowych jednostek organizacyjnych kontynuujących działalność, pozyskując
w miejsce osób przewidzianych do służby w Siłach Zbrojnych i jednostkach przewidzianych do militaryzacji pracowników z zakładów pracy, których działalność została zawieszona lub uległy rozwiązaniu;
21. 3). organizowanie zatrudnienia absolwentów szkół ponadpodstawowych
i wyższych oraz specjalistów, jak również opracowywanie w tym zakresie odpowiednich planów rozdziału tych osób;
22. 4). prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, kadrowych, a także planowanie pracy urzędu podczas podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
23. 5). prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w urzędzie, podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz spraw związanych ze zwalnianiem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (reklamowania) żołnierzy rezerwy objętych reklamacją z urzędu i na wniosek;
24. 6). gotowowość do odwołania z urlopów pracowników, wprowadzenia zakazu ich udzielania jak również ograniczenia do niezbędnych potrzeb delegacji służbowych;
25. 7). ograniczenie do niezbędnego minimum rozwiązywania umów o pracę;
26. 8). prowadzenie polityki informacyjnej starosty i organizowanie współpracy ze
środkami masowego przekazu w celu realizacji przedsięwzięć
zapewniających kształtowanie wśród pracowników i obywateli pożądanych postaw i zachowań;
27. 9). podawanie do publicznej wiadomości niezbędnych informacji o skutkach obowiązywania stanu wojennego w sferze praw i obowiązków pracowników
i obywateli;
28. 10). zarządzenie przystąpienia w ustalonych drukarniach do druku obwieszczeń, prasy i materiałów propagandowych zgodnie z potrzebami;
29. 11). zapewnienie obsługi organizacyjnej kierownictwa urzędu na stanowiskach
kierowania;
30. 12). branie udziału w przygotowaniu stanowisk kierowania starosty w DMP
i ZMP zgodnie z planami przemieszczenia urzędu;
31. 13). wydanie zaświadczeń reklamacyjnych dla pracowników – żołnierzy rezerwy
podlegających zwolnieniu od obowiązku pełnienia czynnej służby
wojskowej (reklamowanych) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
32. 14). zarządzenie w razie wprowadzenia przez Prezydenta RP stanu wojennego
zawieszenia działalności wydziałów (jeśli zachodzi taka potrzeba) i podporządkowanie pracoqwników kierownikowi innej komórki organizacyjnej;
33. 15). organizowanie współpracy starosty z wojewodą oraz wójtami-burmistrzami na administrowanym terenie;
34. 16). prowadzenie obsługi prawnej starosty i komórek organizacyjnych urzędu
w zakresie obronności;
35. 17). prowadzenie rejestracji zbiorów rozporządzeń, zarządzeń, decyzji i instrukcji dot. spraw obronnych;
36. 18). koordynowanie przygotowania i tworzenia dokumentów dotyczących starosty przez inne komórki organizacyjne urzędu;
37. 19). opiniowanie pod względem formalno-prawnym wewnętrznych aktów dotyczących problematyki gospodarczo-obronnej starostwa;
38. 20). stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu z wojewodą przygotowanie do wydania przez starostę zarządzeń porządkowych na administrowanym terenie;
39. 21). koordynowanie i organizacyjne zapewnienie potrzeb mobilizacyjnych
Sił Zbrojnych, współuczestniczenie w opracowywaniu planów w przedmiocie
prac związanych z potrzebą ich natychmiastowego uzupełnienia;
40. 22). organizowanie i realizacja zadań na rzecz powszechnego obowiązku obrony;
41. 23). realizowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby
Sił Zbrojnych i innych jednostek organizacyjnych;
42. 24).utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej.
43. 25). realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym stanowisk kierowania podczas podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
44. 26).współuczestniczenie w zorganizowaniu zbiorowej i indywidualnej ochrony pracowników urzędu przed środkami rażenia;
45. 27). zorganizowanie i zaopatrzenie pracowników urzędu w odzież i sprzęt ochronny;
46. 28). zorganizowanie i zaopatrzenie sił ratowniczych urzędu w niezbędne odkażalniki i środki ochrony indywidualnej;
47. 29). realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego z zakresu łączności, pracy;
48. 30). współpraca z administracj wojskową w zakresie Akcji Kurierskiej.
49.
§ 15.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Budownictwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o:
50. 1). ustalanie szczegółowych zadań dot. zabezpieczenia ciągłości produkcji rolnej;
51. 2). prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem przejścia na wojenny systemu skupu produktów rolnych;
52. 3). przygotowanie do wprowadzenia obowiązku dostaw produktów rolnych na rzecz państwa;
53. 4). podejmowanie przygotowań organizacyjno-technicznych do realizacji dostaw
i świadczeń na rzecz sił zbrojnych oraz określonych resortów i jednostek organizacyjnych;
54. 5). współdziałanie z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa PUW w rozdzielnictwie zasobów produktów rolnych i pasz znajdujących się w punktach skupu
i magazynach na terenie administrowanym przez urząd;
55. 6). sporządzanie bilansu wody pitnej i przemysłowej do celów technologicznych, przeciwpożarowych i likwidacji skażeń;
56. 7). realizowanie zadań związanych z utrzymaniem, konserwacją, ochroną
i odbudową urządzeń wodnych i systemów melioracyjnych oraz zaopatrzenia
w wodę pitną, do gaszenia pożarów i prowadzenia zabiegów specjalnych;
57. 8). prowadzenie rejestru zniszczeń wojennych;
58. 9). współdziałanie z właściwymi-zarządcami lasów państwowych w zakresie zapewnienia świadczeń przez właścicieli lasów niepaństwowych na potrzeby obronne państwa;
59. 10). uczestniczenie w systemie wykrywania skażeń i zakażeń na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
60. 11). przygotowanie do działań służby weterynaryjnej;
61. 12). przygotowanie punktów utylizacji padłej zwierzyny i ich zabezpieczenie;
62. 13). współdziałanie z jednostkami wchodzącymi w skład systemu wykrywania
i alarmowania w organizacji przedsięwzięć zapewniających ochronę przed skażeniami i zakażeniami w przypadkach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska w czasie wojny;
63. 14). ustalenie i uzgodnienie sposobów usuwania i unieszkodliwiania odpadów grożących skażeniem lub zakażeniem i innych odpadów szczególnie szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska;
64. 15). prowadzenie spraw ujmowania zagadnień obronnych w planach przestrzennego zagospodarowania terenu, a w szczególności:
a). zapewnienie, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
PUW, w terenowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsc
przeznaczonych na budowle ochronne dla ludności,
b). sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie budowli ochronnych,
punktów zabiegów sanitarnych i likwidacji skażeń,
65. 16). realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki wodnej, rolnictwa, rozwoju wsi, rynku rolnego, środowiska.
66.
§ 16.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o:
67. 1). zabezpieczenie znajdującej się w urzędzie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i zasobów geodezyjnych;
68. 2). przygotowanie materiałów i map tematycznych dot. gleb służących do programowania na czas wojny produkcji rolnej i zwierzęcej;
69. 3). prowadzenie mapy prognoz i zniszczeń infrastruktury dla potrzeb obronności;
70. 4). współdziałanie z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach związanych z gospodarką gruntami
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
5). wspólnie z Wydziałem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa poprzez prowadzenie spraw ujmowania zagadnień obronnych w planach przestrzennego zagospodarowania terenu, a w szczególności zapewnienie, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego PUW, w terenowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsc przeznaczonych na budowle ochronne dla ludności,
71. 6). realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
§ 17.
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o:
72. 1). sprawowanie w czasie wojny nadzoru nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu niezależnie od podmiotu prowadzącego oraz koordynowanie przedsięwzięć w tym zakresie;
73. 2). współpracowanie w zakresie ochrony zdrowia z jednostkami służby zdrowia na
administrowanym terenie;
74. 3). określanie zadań w stosunku do przedsiębiorstw, których organem
założycielskim jest starosta i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez starostę, które będą kontynuowały działalność w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
75. 4). nadzorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego programu mobilizacji gospodarki w dziale dotyczącym zabezpieczenia potrzeb bytowych ludności;
76. 5). podejmowanie przedsięwzięć w celu łagodzenia skutków przerwania dostaw materiałów i surowców z zagranicy;
77. 6). zawieranie umów cywilnoprawnych z przedsiębiorcami, w stosunku do których starosta pełni funkcję organu założycielskiego, w celu realizacji zadań gospodarczo-obronnych na potrzeby powiatu;
78. 7). zarządzenie na wniosek wojewody lub wg własnych ustaleń po uzgodnieniu z wojewodą gotowości do przeniesienia lub zawieszenia działalności na czas wojny ustalonych zakładów pracy bez względu na ich podległość;
79. 8). inicjowanie współpracy jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych
w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych ludności;
80. 9). zapewnienie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia przez Radę Ministrów reglamentacji towarów i usług dla ludności;
81. 10).zapewnienia realizacji zadań związanych z ochroną dóbr kultury;
82. 11). realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego w zakresie oświaty i wychowania, zabezpieczenia społecznego i zdrowia, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
83.
§ 18.
Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o:
1). prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi świadczeniami przewozowymi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
84. 2). prowadzenie spraw dotyczących przygotowania infrastruktury drogownictwa oraz inicjowanie przedsięwzięć w przedmiocie organizacji i zarządzania ruchem drogowym, ustawianiem znaków drogowych, oświetleniem;
85. 3). zapewnienie nadzoru nad realizacją inwestycji własnych oraz realizowanie zadań zleconych przez wojewodę z uwzględnieniem aspektów obronnych;
86. 4). realizację zadań wynikających z planu operacyjnego w zakresie transportu.
87.
88. §19.
Samodzielne stanowisko do spraw pozamilitarnych przygotowań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy w zakresie zarządzania kryzysowego Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o:
89. 1). realizację przygotowań obronnych w powiacie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
90. 2). utrzymywanie obiektów DMP w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej;
91. 3). utrzymywanie w stałej gotowości niezbędnego sprzętu i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie SK w DMP;
92. 4). koordynowanie przedsięwzięć z zakresu obronności realizowanych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez starostę;
93. 5). określanie zasad, trybu i terminów wykonywania zadań obronnych dla jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych oraz udzielanie im fachowej pomocy w organizowaniu pracy w zakresie powierzonych zadań;
94. 6). sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań obronnych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane;
95. 7). realizowanie zadań wynikających z planu obrony cywilnej powiatu;
96. 8). realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania urzędu;
97. 9). realizowanie zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur
uruchamiania narodowego systemu pogotowia kryzysowego w powiacie;
98. 10). realizowanie zadań wynikajacych z planu przygotowania publicznej
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
99. 11). organizowanie i koordynowanie realizacji zadań określonych przez wojewodę w sprawach obrony cywilnej;
100. 12). organizowanie przedsięwzięcięć zmierzających do odtworzenia zniszczonych elementów obrony cywilnej;
101. 13). realizowanie zadań związanych z działaniem systemu wykrywania
i alarmowania ludności;
102. 14). realizowanie zadań związanych z budową i odbudową budowli ochronnych,
urządzeń specjalnych i punktów zabiegów sanitarnych;
103. 15). organizowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem sił obrony
cywilnej i ludności w sprzęt techniczno-wojskowy, specjalistyczny obrony
cywilnej i środki ochrony indywidualnej;
104. 16). przekazywanie do legalizacji przyrządów dozymetrycznych;
105. 17). wyposażenie stanowiska kierowania w sprzęt obrony cywilnej i łączności;
106. 18). planowanie i organizowanie szkolenia obronnego i obrony cywilnej wg skróconych planów szkolenia, zintensyfikowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
107. 19). postawienie w stan gotowości do działania formacji obrony cywilnej
o podstawowym stopniu gotowosci;
108. 20). sprawowanie nadzoru nad techniczno-organizacyjnymi przygotowaniami do przyjęcia ewakuowanej ludności;
109. 21). utrzymanie stanu stałej gotowości do prowadzenia kontroli i ewidencji
napromieniowania ludności;
110. 22). nadzorowanie przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie żywności, ujęć wody pitnej, produktów rolno-spożywczych oraz zwierząt i pasz przed skażeniami i zakażeniami;
111. 23). zbieranie informacji o zagrożeniach i stanie bezpieczeństwa w powiecie;
112. 24). przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji otrzymanych od wojewody – przekazywanie ich staroście;
113. 25).przyjmowanie i ewidencjonowanie meldunków i sprawozdań kierownictwa
urzędu i przekazywanie ich wojewodzie;
114. 26). zbieranie i selekcjonowanie informacji z jednostek organizacyjnych podległych
i nadzorowanych;
115. 27). zbieranie informacji od jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych mających wpływ na stan gospodarczo-obronny i bezpieczeństwo w powiecie;
116. 28). współpracowanie z właściwą terytorialnie jednostką Państwowej Straży
Pożarnej w zakresie monitoringu i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasu wojny;
117. 29). koordynowanie współpracy między wydziałami oraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi.
118.
119.
§ 20.
Wydział Finansowy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikające z regulaminu na czas pokoju, poszerzone o przykładowe zadania:
120. 1). prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i sprawowaniem kontroli finansowej oraz realizacji wyodrębnionych zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
121. 2). prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w części dotyczącej obronności;
122. 3). realizacja zadań wynikających z planu operacyjnego w zakresie finansów publicznych i statystyki.
123.
ROZDZIAŁ VI
Ochrona informacji niejawnych

§21.
1.W urzędzie funkcjonuje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych zajmujący się ochroną informacji niejawnych;
2.Zasady i sposób postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny określa stosowny plan ochrony dokumentów i informacji niejawnych urzędu;
3.Odpowiedezialnym za ochronę informacji niejawnych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
4.Nadzór nad ochroną informacji niejawnych sprawuje zastępca starosty.
ROZDZIAŁ VII
Organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie

§ 22.
1.W warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny organizacja działalności kontrolnej w urzędzie odbywa się na zasadach określonych w regulaminie na czas pokoju.
2. zakresie realizacji zadań obronnych działalność kontrolna obejmuje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. nr 16, poz.151).

R O Z D Z I A Ł VIII
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg, wniosków i listów


§ 23.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg, wniosków i listów odbywa się na zasadach określonych w regulaminie na czas pokoju przy uwzględnieniu przepisów prawa obowiązujących w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

ROZDZIAŁ IX
Zasady planowania pracy w urzędzie


§ 24.
W warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny zasady planowania pracy w urzędzie określa regulamin na czas pokoju.


ROZDZIAŁ X
Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Urzędzie


§ 25.
Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w urzędzie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny określa regulamin na czas pokoju.

ROZDZIAŁ XI
Zasady podpisywania aktów prawnych, decyzji i pism

§ 26.
1.Do podpisu starosty zastrzeżone są sprawy wymienione w § 3 i 4 regulaminu.
2.W pozostałych sprawach stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu na czas pokoju.
3.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe


§ 27.
1.Regulamin urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny jest aktem normatywnym, który wprowadza starosta w celu kontynuowania na administrowanym przez siebie obszarze działalności administracyjnej, gospodarczo-obronnej i obrony cywilnej.
2.Działalność urzędu podporządkowana jest nadrzędnemu zadaniu, jakim jest obrona Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Czas pracy urzędu w zależności od sytuacji ustalony będzie w odrębnym trybie.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 kwi 2006 13:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3139 razy