BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 104/206/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 marca 2006 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 600 – „Transport i łaczność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę - 100.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 100.000 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 14.942.932 zł;
- Wydatki ogółem - 15.801.242 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczącego Zarządu
Zbigniew Sokołowski Wicestarosta
Członkowie Zarządu:
1. Grzegorz Fidura
2. Henryka Janina Mioduszewska
3. Edmund StepnowskiZałącznik Nr 1 do uchwały
Nr 104/206/06
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 16 marca 2006 r.


Objaśnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok
objetych niniejszą uchwałą

Według porozumienia zawartego 3 marca 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu i Wójtem Gminy Przytuły, z budżetu Gminy Przytuły udzielono Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej w kwocie – 100.000 zł na koszty materiałów potrzebnych do wykonania ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1834B na odcinku Wagi-Trzaski gm. Przytuły. W związku z tym zapisami §§ 1 i 2 uchwały wprowadza się w budżecie powiatu na 2006 rok zmiany odpowiadające zawartemu porozumieniu.

w.z. Przewodniczącgo Zarządu
Zbigniew Sokołowski
Wicestarosta
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 kwi 2006 08:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1637 razy