BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/06 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 marca 2006 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

§1

Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19 poz.177)

powołuję komisję w składzie:

Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Anna Jałbrzykowska - sekretarz
Urszula Brożyna członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie operatów szacunkowych gruntów zajętych pod drogi powiatowe położonych w obrębie Kupnina działki nr: 192/2; 193/1; 189/2; 183/3; 186/2; 184/2; 187/2; 185/2; 188/2; w obrębie Serwatki działki nr 242/2; 6/1; w obrębie Koniecki działka nr 21/2; w obrębie Chojny Młode działka nr 31/3 i w obrębie Mieczki działki nr 89/4; 89/6; 139/5 i działek wnioskowanych do wywłaszczenia w obrębie Miastkowo działki nr 198/1; 196/3; 30/12; 197/1; 195/5; 469/1; 470/1i w obrębie Stare Kupiski działki nr 8/3; 9/13 oraz działki położonej w mieście Łomża nr 11110/15 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Wojciech Kubrak
Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 7/06 z dnia 15 marca 2006r.


REGULAMIN PRACY

Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 32/05 z dnia
15 marca 2006r
1.1.Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 19 poz.177), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3.Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w pkt 2.
1.4.Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.5.Komisja zakończy działalność w dniu podpisania umowy.
2.Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie operatów szacunkowych gruntów zajętych pod drogi powiatowe położonych w obrębie Kupnina działki nr: 192/2; 193/1; 189/2; 183/3; 186/2; 184/2; 187/2; 185/2; 188/2; w obrębie Serwatki działki nr 242/2; 6/1; w obrębie Koniecki działka nr 21/2; w obrębie Chojny Młode działka nr 31/3 i w obrębie Mieczki działki nr 89/4; 89/6; 139/5 i działek wnioskowanych do wywłaszczenia w obrębie Miastkowo działki nr 198/1; 196/3; 30/12; 197/1; 195/5; 469/1; 470/1i w obrębie Stare Kupiski działki nr 8/3; 9/13 oraz działki położonej w mieście Łomża nr 11110/15 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
3.Otwarcie ofert.
3.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2.Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
-skład Komisji Przetargowej;
-nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
-oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

3.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
-nazwę i adres oferenta;
-cenę oferty.
4.Ocena złożonych ofert.
4.1.W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach publicznych i zapytaniu o cenę.
4.2.Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.


Starosta
Wojciech Kubrak


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 mar 2006 09:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1489 razy