BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 102/204/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 lutego 2006 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2006 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póz. zm.) oraz art. 32, ust 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póz. zm.) w związku z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały Nr 98/198/05 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego
uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

dokonano wyboru ofert:

1. Regionalny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań:
- XIV Giełda Piosenki Dziecięcej w kwocie: 500 zł.
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2006 w kwocie:
1.000 zł.
- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w kwocie: 1.000 zł.
- Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie w kwocie: 4.000 zł.
- XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża w kwocie: 7.000 zł.
2. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania:
- Publikacja książkowa pt. „Ewangelicy na Mazowszu północno-wschodnim w XIX i XX wieku’’ w kwocie: 700 zł.
3. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,,Logos” w zakresie realizacji zadań:
- XVI edycja konkursu recytatorskiego dla najmłodszych-przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych ,,Uśmiechnięte strofki’’ w kwocie: 100 zł.
- XXII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej w kwocie: 100 zł.
4. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadania:
- ,,Niedziela na św. Rocha” w kwocie: 500 zł.
5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań:
- Organizacja powiatowych obchodów 88 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 Listopada w kwocie: 1.500 zł.
- Wydanie książki Izabelli z Lutosławskich Wolikowkiej „Roman Dmowski- człowiek , Polak, przyjaciel” w kwocie: 1.700 zł.
- Organizacja Konferencji naukowej poświęconej Wincentemu Lutosławskiemu w kwocie: 1.000 zł.
- Realizacja przedsięwzięć kulturalnych służących rozbudzeniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego w kwocie: 200 zł.
- III Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego w kwocie: 2.000 zł.
6 Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadania:
- „XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne” w kwocie: 600 zł.
7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Łomżyńskiej w zakresie realizacji zadania:
- XIII Rajd „Pamięci Twórcy Krzyża Harcerskiego” Łomża- Drozdowo w kwocie: 300 zł.
8. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze ”Stopka” w Łomży w zakresie realizacji zadania:
- Wydanie tomiku wierszy Jarosława Choromańskiego w kwocie: 1.500 zł.
9. 36 Łomżyńska Harcerska Drużyna Pożarnicza „Wigilowie” im. M. W. Śmiarowskiego w zakresie realizacji zadania:
- Organizacja XIII Zlotu Druha Szarego-Drozdowo w kwocie: 300 zł.
10. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży:
- Realizacja Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie: 17.000 zł.
11. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży:
- Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie: 7.000 zł.
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu:
- Organizacja „Rajdu rowerowego” w kwocie: 500 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Wojciech Kubrak

CzłonkowieZarządu: Zbigniew Sokołowski Grzegorz Fidura
Henryka Mioduszewska
Edmund Stepnowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 lut 2006 10:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1286 razy