BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/177/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
Na podstawie art.54 ust.7 w zwiazku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. nr 118, poz.1112 zm. nr 90, poz.844,nr 137, poz.1304, nr 203, poz.1966, nr 213, poz.2081 z 2004r. nr 96, poz.959 i nr 179, poz.1845 oraz z 2005r. nr 10, poz. 71) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały wysokość stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

§ 2. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli wypłacane przez pracodawców na podstawie niniejszej uchwały dotyczą okresu od 1 stycznia 2006 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2006 roku.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński

Załącznik do uchwały NrXXXI/177 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 grudnia 2005r.

REGULAMIN
w sprawie określenia stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
§ 1.Regulamin dotyczy nauczycieli posiadajacych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach położonych na terenie wiejskim oraz w miastach liczacych do 5 tys. mieszkańców.
§ 2.1.Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „ dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc „ z dołu” w wysokości:
1) 20 zł – dla 1 osoby,
2) 25 zł - dla 2 osób,
3) 30 zł - dla 3 osób,
4) 40 zł - dla 4 i więcej osób,
2.Do osób o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do 20 roku życia, a także rodziców pozostajacych na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będacemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiacu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
§3.Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
§ 2. Dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje Starosta Łomżyński, a nauczycielowi dyrektor szkoły.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 gru 2005 15:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1584 razy