BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXI/175 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 GRUDNIA 2005 ROKU
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 3 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę – 102.000 zł, w tym:
1) w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o – 12.000 zł;
2) w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92118 – „Muzea” § 6420 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” o – 90.000 zł przyznane przez Ministra Kultury porozumieniem Nr 2819/JST/2005/DSA/281 z dnia 22 października 2005 roku..

§ 2 Zmniejsza się rezerwę drogową w dziale 758, rozdział 75818 § 6800 – „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 14.210 zł i przeznacza się ją na cel wymieniony w § 3 pkt 2.

§ 3 Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę – 141.810 zł, z tego:
1) w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” o kwotę – 37.600 zł, w tym:
a) w § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 25.600 zł;
b) w § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” o – 12.000 zł;
2) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 921, rozdział 92118 – „Muzea” § 6220 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” o – 104.210 zł stanowiące dotację dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na prace budowlane i modernizacyjne objęte zadaniem „Ochrona i zachowanie zespołu pałacowo-dworskiego i parku w Drozdowie” przyjętym przez Ministra Kultury do wsparcia dotacją wymienioną w § 1 pkt 2 w kwocie 90.000 zł przy zadeklarowaniu też ze strony powiatu wkładu własnego w kwocie 14.210 zł, który zabezpiecza się z rezerwy budżetowej wymienionej w § 2.

§ 4 Zwiększa się o kwotę 27.300 zł limit wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich składki, w tym: § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 23.000 zł; § 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 3.800 zł i § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” – 500 zł z planu finansowego gospodarstwa pomocniczego „Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży”.

§ 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem - 18.465.526 zł;
- Wydatki ogółem - 18.586.843 zł.

§ 6 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/175/05
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 grudnia 2005 roku


Objaśnienie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok
dokonanych w/w. uchwałą


1.Minister Finansów poinformował Zarząd Powiatu pismem ST5-4820-27/2005 z 7 listopada 2005 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.000 zł ze środków „rezerwy” tej subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe ”nowych” pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (w ten sposób uwzględniono częściowo wniosek Starosty o dodanie powiatowi subwencji oświatowej na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół w Marianowie, które do tej pory przeznaczone były na potrzeby internackie). Przeto zapisy § 1 pkt 1 i § 3 pkt 1b uchwały ściśle ten kontekst uwzględniają i zwiększają poprawnie stronę dochodową i wydatkową budżetu.
2.Ponadto zapisami § 3 pkt 1a uchwały zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół w Marianowie w rozdziale 80130 § 4010 o kwotę – 25.600 zł, pokrywającą w całości zobowiązania wobec jednej osoby (L.S.) z tytułu przejścia na rentę i wobec drugiej (M.S.) z tytułu przejścia na emeryturę.
3.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadesłało (w dniu 18 listopada br.) po podpisaniu - porozumienie z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego Nr 2819/JST/2005/DSA/281 z dnia 22 października 2005 roku dotyczące realizacji zadania „Ochrona i zachowanie zespołu pałacowo-dworskiego i parku w Drozdowie”. W dokumencie tym m.innymi zamieszczono, iż:
-wykonawcą zadania jest Muzeum Przyrody w Drozdowie;
-całkowity koszt zadania wynosi – 104.210 zł;
-Minister Kultury przyznał na poczet jego środki finansowe z rozdziału 92118 § 6420 w kwocie 90.000 zł, a
-Powiat łomżyński zobowiązał się przeznaczyć 14.210 zł tytułem wkładu własnego.
Przeto treścią § 1 pkt 2 uchwały powiększa się dochody budżetu w dziale 921, rozdział 92118 § 6420 o 90.000 zł, a zapisami § 3 pkt 2 zwiększa się wydatki z budżetu w dziale 921, rozdział 92118 § 6220 o 104.210 zł.
Źródłem pokrycia ich będą środki przyznanej przez Ministra Kultury dotacji oraz środki własne powiatu. Na zabezpieczenie wkładu własnego zaprojektowano „przesunięcie” części środków rezerwy budżetowej drogowej (§ 2 uchwały) utrzymywanej jeszcze na ten moment w wysokości 18.067 zł.
4.W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach robót publicznych o 6 osób do prac remontowych „prawej strony” budynku Starostwa, zaplanowane pierwotnie na 2005 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich składki w planie finansowym Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży w wysokości 220.000 zł należy powiększyć do wysokości 247.300 zł (czyli o 27.300 zł). Po przyjęciu treści § 4 uchwały przez Radę Powiatu, Starosta Łomżyński będzie uprawniony w myśl § 47 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190) dokonać zmian w planie finansowym gospodarstwa i zwiększyć wydatki w paragrafach i o kwoty wymienione w § 4 uchwały poprzez pomniejszenie planu wydatków w paragrafie 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”.
Tym samym omawiane zmiany nie zmienią wielkości wydatków „Ogółem” ani przychodów „Ogółem” ustalonych na 2005 rok w planie po 655.700 zł dla Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży w Załączniku Nr 6 do uchwały Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok.
Zmiany zaprojektowane w niniejszej uchwale przynależą do kompetencji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Po ich uchwaleniu wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 121.317 zł. Zarazem dodaje się, iż w ciągu roku udało się go obniżyć o – 57.948 zł, bowiem uchwałą Nr XXI/131/05 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie dokonania zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok – dopuszczono deficyt budżetu w wysokości – 179.265 zł.


Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 gru 2005 15:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1709 razy